Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Решење - Дринчић Миланка

            

Уторак, 13. септембар 2016.

РЕШЕЊЕ ЗА ДОДЕЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ                                                                                                                                              

Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове, организациона јединица Одсек за издавање грађевинских дозвола, урбанизам изградњу и имовинско-правне послове поводом захтева Миланке Дринчић из Сече Реке, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале продором воде у породични стамбени објекат, настале елементарном непогодом на подручју погођеном поплавама у општини Косјерић у марту 2016. године, а на основу члана 11: Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Службени гласник РС", број 112/2015), члана 4. став 12. Уредбе о утврђивању државног програма помћ и обнове оштећених породичних стамбених објеката ("Службени гласник РС", број 33/97, 31/01 и 30/10) доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

  1. УСВАЈА СЕ захтев Миланке Дринчић из Сече Реке, ЈМБГ 0806940******, за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале услед елементарне непогоде на територији општине Косјерић у марту 2016. године. Утврђује се да је настала штета на стамбеном објекту који се налази на кат. парцели број 2986/4 к.о. Сеча Река, површине 28,7 m2, уписан у листе непокретности број 746 к.о. Сеча Река. 
  2. Према записнику са терена од 21.03.2016.године утврђена је друга категорија оштећења стамбеног објекта из става 1. диспозитива овог решења на основу категоризације оштећења извршене у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода ("Службени лист СФРЈ", бр. 27/87) од стране Комисије за процену штета на грађевинским објектима настале услед елементарне непогоде на територији општине Косјерић у марту 2016.године. Продор воде у просторије стамбеног објекта испуњава услове за надокнаду штете из Закона о обнови након елементарне и друге непогоде и Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката.
  3. Подносиоцу захтева Дринчић Миланки из Сече Реке, УТВРЋУЈЕ СЕ новчана помоћ ради отклањања штете настале на стамбеном објекту означеном у ставу 1 диспозитива овог решења у износу од 200.000.00 динара, словима (двеста хиљада динара) у складу са чланом 3 Уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката.
  4. Исплату новчане помоћи Дринчић Миланки из Сече Реке у износу од 200.000,00 динара Канцеларија за управљање јавним улагњима, извршиће се по пријему обавештења да је ово решење коначно уплатом на текући рачун оштећене: 200 1200096050 Поштанска штедионица.
Текст Решења   
  


Контролне листе за инспекцијски надзор

Шта је контролна листа?

Према Закону о инспекцијском надзору, контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика.

Шта каже Закон у погледу инспекцијског надзора? 

Закон прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. За послове инспекцијског надзора који су поверени јединици локалне самоуправе, предлоге образаца контролних листи припрема републичка инспекција, осим у случајевима контролних листа које садрже питања - захтеве и из поверених и из изворних послова инспекцијског надзора. У том случају, републичка инспекција је задужена и одговорна за део обрасца контролне листе који се односи на поверене послове, а орган јединице локалне самоуправе за део обрасца контролне листе који се односи на област која је уређена прописом јединице локалне самоуправе (пример: такси превоз). Прелазним одредбама Закона је утврђено да ће инспекција сачинити обрасце контролних листа и објавити их на својој интернет страници у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Закона. 

Које су обавезе инспекције до почетка пуне примене Закона?

Имајући у виду да пуна примена Закона отпочиње 30. априла 2016. године, и да ће инспектор моћи да предузима само оне провере и друге радње које су садржане у контролној листи (осим изузетака утврђених Законом), то нужно претпоставља обавезу инспекције да до почетка примене Закона сачини листе и објави их на интернет страници. 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Годишњи план инспекцијског надзора

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА СПОРТ

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo