Уторак, 18.12.2018. Званична презентација Општине Косјерић

КОНКУРС "ТОПЛАНА"

            

Петак, 17. јун 2016.

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" КОСЈЕРИЋ                                                                                       

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07) и члана 36. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", бр. 1/08), Скупштина општине Косејрић, на седници одржаној дана 14. јуна 2016. године, објављује:

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛНО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕЛАН"
ИЗ КОСЈЕРИЋА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

  
Текст огласа   
  

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ДЗ КОСЈЕРИЋ

             

Среда, 20. април 2016.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ДЗ "ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ" КОСЈЕРИЋ                                                                                                         

ЈАВНА НАБАВКАРАДОВА РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“У  КОСЈЕРИЋУ,  У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

ЈН 1.3.4/2016 

Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора  
  

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.4/2016

            

Четвртак, 19. мај 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА                                                                      

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

Набавка услуга израде пројекта и реализације геодетског обележавања према пројекту парцелације и препарцелације гробља у Косјерићу

71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 1.2.4/2016

Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација  
  
  

ЈАВНИ ПОЗИВ - СТАНОВИ

            

Четвртак, 19.05.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОТУЂИВАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени Гласник РС“, број 72/11) и члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 72/2009, 81/2009, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

И

ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂEВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 77/21 КО РОСИЋИ

Текст јавног позива   

ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

           

Четвртак, 28. април 2016. (измена 05. мај 2016. године)

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                                                                                               

Јавна набавка канцеларијског материјала

ЈН број 2.1.7/2016 

Позив за подношење понуде   
Образац понуде  
Спецификација  
ИЗМЕЊЕНА спецификација 
Образац структуре цене  
ИЗМЕЊЕНА структура цене 
Модел уговора  
Одлука о додели уговора 

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 14/2018
  (14.11.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------