Уторак, 25.09.2018. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години

Уторак, 28. август 2018.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/17, 83/2014), члана 57. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2018. годину („Службени лист општине Косјерић“ 19/17), члан 4. став 2. Правилника о додели средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години (број 400-58/2018 од 27.08.2018. године), Председник општине Косјерић расписује

К О Н К У Р С
За доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ
Изјаву добављача можете преузети ОВДЕ

1.1.4/2018 Набавка путничког аутомобила на лизинг

Среда, 4. јул 2018.
Ажурирано: 17.07.2018. 

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ
Јавна набавка број 1.1.4/2018

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за изнајмљивање пословног простора - просторије МЗ Брајковићи

Четвртак, 13. јул 2018.

На основу Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за давање у закуп неокретности у јавној својини - општинској својини бр.464- 00009/2018 од 18.05.2018. године, просторије (магацинског дела продавнице) у Задружном дому у МЗ Брајковићи, површине 15м2 који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, ради обављања канцелариских послова, Комисија за давање у закуп непокретности у јавној својини - општинској својини, оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет изнајмљивања пословног простора у Сеоском дому у Брајковићима:

 1. Просторија (магацински део продавнице) у Задружном дому у МЗ Брајковићи, површине 15 м2, који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, уписаног у лист непокретности бр.118, ради обављања канцелариских послова.
 2. Непокретност се изнајмљује у виђеном стању, на период од десет година.
 3. Почетна цена лицитације је 1.500,00 динара, за закуп простора на месечном нивоу.
 4. Право учешћа имају правна лица, предузетници и физичка лица на територији Републике Србије, у свему према условима Конкурс, осим лица која по одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, не могу учествовати на Конкурсу.
 5. Пријава садржи:
  • Име и презиме, адреса и ЈМБГ, број личне карте, број телефона физичког лица, изјаву о прихватању свих услова из позива, број рачуна за враћање депозита.
  • Назив и седиште правног лица или предузетника, извод из регистра привредног субјекта, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом број телефона, име и презиме контакт особе, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, број рачуна за враћање депозита.
  • Доказ о уплати гарантног износа од 1.500,00 динара.
  Уплату извршити на рачун бр. 840-742155843-80, модел 97, позив на број 51-048, са назнаком: уплата депозита за лицитацију. Депозит се може уплатити најкасније до 31. јула 2018. године до 10 часова. 
 6. Сваки учесник Конкурсаје обавезан да пријаву достави у затвореној коверти, предајом на писарници Општинске управе Косјерић са назнаком: „Пријава за изнајлмљивање пословног простора у Задружном дому у МЗ Брајковићи - НЕ отварај“, а на полеђини коверта: име и презиме физичког лица односно назив правног лица.
 7. Најавном надметању обавезно је лично учествовање или путем пуномоћја овереног У Суду.
 8. Рок за подношење понуда је закључно са 31.07.2018.године до 11:30 часова. Отварање понуда је 31.07.2018.године у 12 часова у сали бр.З (приземље зграде Општине Косјерић).
 9. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.
 10. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и урачунава се у излицитирану цену закупа. У случају одустајања од потписивања Уговор о закупу, депозит се задржава, тј.уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћенио депозит се враћа у року од 5 (пет) дана.
 11. Предметни пословни простор ће добити учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.
 12. 3акуп се плаћа до 5-тог у месецу за текући месец, као и трошкови електричне енергије и остале комуналне услиуге.
 13. Детаљније информације у вези са изнајмљивањем пословног простора путем јавне лицитације могу се добити на моб.телефон број: 060/8256-230, Милика Павловић.
 14. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици „106“.

У Косјерићу, дана 12.07.2018.године.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ-ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

Понедељак, 3. јул 2018.

nsz ok memo

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Службени гласник РС", бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2018. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2018. години (број:2240-101-3/2018 од 21.05.2018)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Пријаву можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2019. годину

Понедељак, 18. јун 2018.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у даљем тексту: Комисиј, расписује јавни позив којим обавештава:

 1. образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
 2. високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
 3. правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.

Опширније

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

banner sl list
Нови број - 9/2018
  (13.09.2018. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------