Недеља, 20.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2021. годину

Понедељак, 01. јун 2020. 

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Косјерић
Општинска управа Косјерић
Одељење за привреду
локално економски развој
финансије и буџет
Број: 320-23/2020
Датум: 01.06.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17, 111/17, 18/19 и 45/19 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 10 до 14 часова, у просторијама Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет Општинске управе општине Косјерић, Улица Олге Грбић, бр. 10, у приземљу, канцеларија бр. 5.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Косјерић или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: "Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину" за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Косјерић, на адресу: Одељење за привреду, локално економски развој, финансије и буџет Општинске управе општине Косјерић, ул. Олге Грбић, бр. 10. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Весна Тошић, телефон: 031/783-582, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Драган Јовановић, телефон: 031/783-582, email Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет Општинске управе општине Косјерић, Улица Олге Грбић, бр.10, у приземљу, канцеларија бр. 5.

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Косјерић: www.kosjeric.rs и огласним таблама месних канцеларија.

Рани јавни увид - ПГР Града Косјерића

Понедељак, 18. мај 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС 132/14, 145/14,  83/2018, 3 1/2019 и 9/2020 и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 32 2019), 

ОГЛАШАВА 
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДА КОСЈЕРИЋА

Рани јавни увид трајаће 15 дана, и то почев од 18.05.2020. године закључно са 01.06.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10 , ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 01.06.2020. године. По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Општинска управа општине Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу , инспекцијске послове комунално-стамбене и имовинско правне послове

Документацију у вези Плана можете преузети ОВДЕ

Обавештење о отказивању јавног надметања-станови и гараже

Уторак, 07. април 2020.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије одржао је седницу где је у циљу, сузбијања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Косјерић разматрао је и вршио анализу примене донетих аката на претходним седницама Штаба и закључио да се поменуте Одлуке примењују у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања. На истој седници Штаб доноси следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересована лица да Јавни позив за учешће на лицитацији-јавном надметању за отуђење из јавне својине-општинске својине-гаража, број 360-120/2020 од 06.03.2020. године, заказаној за 09.04.2020. године у 13,00 часова отказује се због ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4-9/2020

Датум: 07.04.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ћокић

Јавни конкурс за ангажовање лица за потребе пројекта „Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“ - март 2020.

Уторак, 10. март 2020.

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних података за канализациону мрежу (I број: 400-310/17 од 09.03.2019. године) за потребе реализације пројекта "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 10.03.2020. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ
"Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских  услова
и пословном окружењу"

Пројекат "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", финансира Европска унија у оквиру Програма Exchange 5, из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани.
У складу са обавезним активностима на пројекту општина Ариље објављује јавни позив за ангажовање:

  • у општини Пожега три лица која ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу у трајању од 3 месеца. Ангажована лица ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Пожега;
  • у општини Косјерић једно лице које ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу на територији општине Косјерић у трајању од 3 месеца. Ангажовано лице ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Косјерић.
  • у општини Лучани три лица која ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу на територији општине Лучани у трајању од 3 месеца. Ангажована лица ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Лучани.

Општина Ариље ће у сарадњи са експертима који су ангажовани кроз пројекат дефинисати које је све податке потребно прикупити. Изабрано лице ће бити у обавези да похађа интерну обуку о прикупљању података и коришћењу опреме.
Позивају се сва физичка лица са подручја општина Пожега, Косјерић и Лучани која су незапослена, да у периоду од 10.03.2020. године до 25.03.2020. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Ариље. 

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Пријаву на Конкурс можете преузети ОВДЕ.
Изјаву можете преузети ОВДЕ.

Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица и гаража (март 2020.)

Петак, 06. март 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ГАРАЖА

1. ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине P = 42 m2,
II Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине P = 76 m2,
III Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине P = 76 m2,
IV Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине P = 56 m2;
V Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине P = 45 m2;
VI Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине P = 47 m2;

Опширније

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 5/2020
  (18.08.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo