Понедељак, 17.06.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације Косјерић

Среда, 4. април 2018.

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
За избор директора Туристичке организације општине Косјерић

1. Назив радног места:

Директор, за мандатни период од 4 године. 

2. Услови:

 • Пунолетно и пословно способно лице, 
 • Држављанин РС, 
 • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
 • Радно искуство од 4 године и најмање 2 године искуства на руководећим пословима, 
 • Да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци, 
 • Познавање рада на рачунару, 
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете. 
Опширније

Јавни огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић 2017

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр.16/17) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић", број 9/17), председник општине Косјерић је дана, 19.10.2017. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

Реализовани јавни радови у 2016. години

За јавне радове у 2016. години било је предвиђено укупно 2.407.735,00 динара, од чега су средства Општине Косјерић 1.402.500,00 динара и средства Националне службе за запошљавање 1.005.235,00 динара.

У сарадњи са НСЗ, финансирано је 13 јавних радова, на којима је анагажовано 20 незапослених лица:

 1. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић за 1 лице у трајању од 2 месеца. Вредност јавног рада је 62.047,76 динара,
 2. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић за 1 логопеда у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 3. Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић за 1 персоналног асистента у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 4. Техничка школа Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 5. Техничка школа Косјерић за 1 лице у трајању од 3 месеца. Вредност јавног рада је 97.321,64 динара,
 6. Предшколска установа „Олга Грбић“ Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 7. Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда, Косјерић за 2 персонална асистента лица у трајању од 4 месеца у вредности 258.191,04 динара,
 8. Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда, Косјерић за 1 лице у трајању од 3 месеца у вредности 97.321,64 динара,
 9. КЈП „Елан“ Косјерић за 4 лица у трајању од 3 месеца. Вредност јавног рада је 389.286,56 динара,
 10. КЈП „Елан“ Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 11. Народна библиотека „Сретен Марић“ Косјерић за 1 лице у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 129.095,52 динара,
 12. Здравствени центар Ужице-Дом здравља Косјерић 3 лица у трајању од 3 месеца. Вредност јавног рада је 291.964,92,56 динара,
 13. Здравствени центар Ужице-Дом здравља Косјерић 2 медицинске сестре у трајању од 4 месеца. Вредност јавног рада је 258.191,04 динара.

Такође, током 2016. године НСЗ је расписала редован јавни позив за ОСИ лица и одобрена су средства за спровођење јавног рада и то:

 1. ЈКП “Елан” Косјерић – јавни рад „Јавним радом до лепшег и чистијег града“. За њега је НСЗ определила 645.477,60 дин динара. Ангажовано је 5 ОСИ лица на период од 04.05-05.09.2016.године.
 2. Здравствени центар Ужице - Дом здравља Косјерић реализовао је два јавна рада и то:
 • Јавни рад „Одржавање објекта Дома здравља“ где су ангажоване 2 спремачице у трајању од 4 месеца у вредности 258.191,04 динара и
 • Јавни рад „Унапређење палијативног збрињавања“ где су ангажована 2 лица у трајању од 4 месеца у вредности 258.191,04 динара.

Јавни увид - ПДР МХЕ "Ластва"

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 64/15), 

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „ЛАСТВА“
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЛАСТВА"НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид трајаће 30 дана, од 30.01.2017. године закључно са 01.03.2017. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник у приземљу, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације „Ластва“, Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић (сала број 5 у приземљу), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 01.03.2017. године. 

По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија за планове општине Косјерић одржава јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа. 

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02.03.2017. године у сали Народне библиотеке на првом спрату. 

Јавној седници могу присуствовати правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ. 

Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове
Општинске управе општине Косјерић

Текст плана можете преузети ОВДЕ
Постојећу намену површина можете преузети ОВДЕ.
Саобраћај можете преузети ОВДЕ
План парцелације можете преузети ОВДЕ.
Спровођење можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ
 

 


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 5/2019
  (06.05.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------