Среда, 23.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kv Бајина Башта – Обреновац

Четвртак, 11. окобар 2018. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 -УС, 132/14 и 145/14)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2X400 kV БАЈИНА БАШТА - ОБРЕНОВАЦ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kV Бајина Башта - Обреновац, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 38/18.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11. до 25. октобра 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама Градске управе Града Београда, градске општине Обреновац, скупштине града Ваљева и општина Бајина Башта, Косјерић, Лајковац, Мионица и Уб.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 25. октобром 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Текст раног јавног увида можете преузети ОВДЕ
Прегледну карту можете преузети ОВДЕ

1.2.3/2018 Набавка услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на изградњи моста преко реке Скрапеж у улици Карађорђевој у Косјерићу - поновљен поступак

Петак, 14. септембар 2018.

Набавка услуга израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на изградњи моста преко реке Скрапеж у улици Карађорђевој у Косјерићу
Јавна набавка број 1.2.3/2018

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Питања и одговоре у вези набавке можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуде можете преузети ОВДЕ
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Конкурс за доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години

Уторак, 28. август 2018.
Ажурирано: Четвртак, 27.09.2018.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/17, 83/2014), члана 57. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 9/08), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2018. годину („Службени лист општине Косјерић“ 19/17), члан 4. став 2. Правилника о додели средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години (број 400-58/2018 од 27.08.2018. године), Председник општине Косјерић расписује

К О Н К У Р С
За доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години

Одлуку о додели средстава можете преузети ОВДЕ

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ
Изјаву добављача можете преузети ОВДЕ

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја радио базне станице - "Телеком Србија" а.д. Београд

Уторак, 18. септембар 2018. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени
утицаја

Носилац пројекта, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србије“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, поднео је Општинској управи општине Косјерић, захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја радио базне станице UEU117/UEL117 „КОСЈЕРИЋ (ДОМ КУЛТУРЕ)“ у ул. Олге Грбић 5 у Косјерићу, на кат.пар. 726 КО Варош Косјерић, на територији општине Косјерић.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/2005), увид у поднету Студију може се извршити у Општинској управи општине Косјерић, ул. Олге Грбић 10, канцеларија број 31, сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова, а у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 6. став 2. и са чланом 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику и достављају Општинској управи општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић 10.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04) и са чланом 5. наведеног Правилника, дана 05.10.2018. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Општинској управи Косјерић, ул Олге Грбић број 10, сала број 3.

Текст Студије можете преузети ОВДЕ
Краћи нетехнички приказ можете преузети ОВДЕ
Обавештење о јавном увиду објављено у листу "Вести" можете преузети ОВДЕ

ПРИЛОГ I - Извештај о испитивању електромагнетног поља можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Копију плана водова можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Копију плана можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Лист непокретности можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Информацију о локацији можете преузети ОВДЕ
ПРИЛОГ II - Решење о потреби израде Студије можете преузети ОВДЕ

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

Понедељак, 17. септембар 2018. 

nsz ok memo

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2018.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2018.години(број:2240-101-3/2018 од 21.05.2018)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ
Пријаву за јавне радове можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------