Уторак, 22.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Избори за чланове Савета месне заједнице Маковиште

Среда, 13. новембар 2019.

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАКОВИШТЕ

 1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Маковиште;
 2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
 3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
 4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Маковиште;
 5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Маковиште.


Број: 013-9/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Збирну изборну листу можете преузети ОВДЕ.

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Избори за чланове Савета месне заједнице Тубићи

Среда, 13. новембар 2019.

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУБИЋИ

 1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Тубићи;
 2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
 3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
 4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Тубићи;
 5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Тубићи.

Број: 013-8/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Збирну изборну листу можете преузети ОВДЕ.

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2019. години

Петак, 29. новембар 2019.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), тачке 2.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр. 6/19) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-8/2019 од 29.11.2019. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2019. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:
- Право на регресирање вештачког осемењавања имају физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији општине Косјерић.
- Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства.
- Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
- Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
- Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину за ове намене су 2.000.000,00 динара.
- Одобравање захтева и исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава.
- Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
- Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2019. до 27.12.2019. године.
- Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину.
- Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
- Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте - оргинал на увид.
- Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 02.12. до 27.12.2019. године.
Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

У Косјерић, 29.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Образац захтева можете преузети ОВДЕ.

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине - неизграђеног грађевинског земљишта (плацева)

Петак, 08. новембар 2019.

На основу Одлуке Председника општине број 464-15/2019 од 06.11.2019. године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 07.11.2019. године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ -НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (ПЛАЦЕВА)


1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини (плацева) и то следећих катастарских парцела:

 1. кат.пар.бр. 356/1 површине 1.36,81 ха ближе описана у Листу непокретности број 1603 КО Варош Косјерић и
 2. кат.пар.бр. 356/3 површине 0.47,44 ха ближе описана у Листу непокретности број 1851 КО Варош Косјерић;
  Обе катастарске парцеле се продају истом купцу.

2. Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта описаног у тачки 1 овог огласа на јавном надметању-лицитацији је 850,00 дин/m2. Укупна почетна цена за обе кат.парцеле износи 15.669.612,00 динара.

Опширније

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности-неизграђеног грађевинског земљишта (плацеви на Дивчибарама)

Уторак, 29. октобар 2019.

На основу Одлуке Председника општине број 464-13/2019 од 17.10.2019.године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 24.10.2019.године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

ОГЛАС
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (ПЛАЦЕВА)

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у туристичком месту Дивчибаре, и то следећих катастарских парцела:
- кат.пар.бр. 77/39 површине 0.06,91 ха,
- кат.пар.бр. 77/40 површине 0.06,73 ха,
- кат.пар.бр. 77/41 површине 0.09,23 ха,
- кат.пар.бр. 77/42 површине 0.08,94 ха,
- кат.пар.бр. 77/43 површине 0.07,14 ха,
- кат.пар.бр. 77/44 површине 0.07,61 ха и
- кат.пар.бр. 77/55 површине 0.07,50 ха, све ближе описане у Листу непокретности 375 КО Росићи;

2. Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта у туристичком месту Дивчибаре, на јавном надметању-лицитацији је 550,00 евра по ару.
Почетни износ цене неизграђеног грађевинског земљишта за кат.парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је предложило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове а сходно Одлуци о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/13) и Одлуци о грађевинском земљишту ("Службени лист општине Косјерић", број 5/10, 9/10, 11/10 и 6/11) као и Тржишној процени непокретности коју је утврдио Републички орган надлежан за процену тржишне вредности, Пореска управа Косјерић, извештајем од 20.05.2019. године;

Опширније

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 6/2020
  (10.09.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo