Недеља, 20.09.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид у израду Просторног плана Републике Србије

grb srbijeРЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у "Службеном гласнику РС", брoj 48/19.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.
Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.

Документацију у вези Плана можете преузети ОВДЕ.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2020. години

Петак, 10. јануар 2020.
Ажурирано: 19. фебруара 2020.

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2020. години

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.
Предлог Комисије за расподелу средстава можете преузети ОВДЕ.

Решење о именовању Комисије можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац буџета можете преузети ОВДЕ.

*Конкурс је објављен у недељнику "Вести" од 10. јануара 2020. године.

Конкурс за доделу јавних признања и награда

Четвртак, 23. јануар 2020.

На основу члана 40. став 1 тачка 62. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број 3/2019) и чланa 3,5 и 15. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић која се додељује поводом дана општине 7. марта, Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић

О Б А В Е Ш Т А В А

Скупштина општине Косјерић, на седници 8. фебруара 2014. године, донела је Одлуку о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић. Текст Одлуке можете видети на званичном сајту општине Косјерић или га преузети у канцеларији број 26. На основу нове Одлуке скупштинска Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић је расписала конкурс.
Сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда.
Могу се предлагати истакнути појединци, правна лица, друге организације и удружења грађана, који су постигли запажене резултате у својим активностима у прошлој години.
Образложени предлози подносе се општинској писарници општине Косјерић, канцеларија у приземљу до 13 . фебруара 2020. године, до 12,00 часова.
Нелаговремени и необразложени предлози неће се разматрати.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Рани јавни увид ПДР "Градина"

Четвртак, 09. јануар 2020.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,121 /12,42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,145/14,83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистич- ког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп „Градина" у општини Косјерић за потребе експлоатације кречњака

Рани јавни увид трајаће од 13.1.2020. године закључно са 27.1.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 27.01.2020. године.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општинске управе општине Косјерић

Материјал можете преузети ОВДЕ.

Конкурс за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2019. годину

Уторак, 26. новембар 2019.
Ажурирано: 20. децембра 2019.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018 ), члана 66. Статута општине Косјерић (“Службени гласник општине Косјерић, број 3/2019 ), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2019. годину („Службени лист општине Косјерић“ 15/2018), Одлуке о финансирању програма рада удружења грађана усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине Косјерић број 400-36/2018 и Правилника о саставу, броју чланова и раду конкурсне Комисије за расподелу средстава удружењима грађана број 401-3/2018 од 12.07.2018.године, Председник Општине Косјерић расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2019. годину

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.
Листу оцењивања можете преузети ОВДЕ.
Образложење можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 5/2020
  (18.08.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo