Недеља, 09.08.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавна седница Комисије за планове

Понедељак, 06. јул 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 др. закон) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА
Јавну седницу Комисије за планове

Јавна седница Комисије за планове, након обављеног јавног увида у План детаљне регулације "ТМУША СЕЧА РЕКА" у општини Косјерић за експлоатацију мермера и План детаљне регулације за површински коп "ГРАДИНА" у општини Косјерић, за потребе експлоатације кречњака, одржаће се 14.07.2020. године са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала бр. 3 у приземљу.
Јавној седници Комисије присуствују одговорни планер, односно одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа, представници надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и подносиоци примедби на плански документ.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Јавни увид у ПДР "Тмуша"

Понедељак, 08. јун 2020.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТМУША – СЕЧА РЕКА“
у општини Косјерић за експлоатацију мермера
И
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТМУША – СЕЧА РЕКА“
у општини Косјерић за експлоатацију мермера

Јавни увид трајаће од 08.06.2020. год. закључно са 07.07.2020. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида у писаном облику, лично на писарници или поштом, на адресу: Општина Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић, закључно са 07.07.2020. године.

По завршеном јавном увиду, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално – стамбене и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ

Јавни увид у ПДР "Градина"

Понедељак, 08. јун 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члан 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп „Градина“ у општини Косјерић
за потребе експлоатације кречњака
И
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп „Градина“ у општини Косјерић

Јавни увид трајаће од 08.06.2020. године закључно са 07.07.2020. године Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида у писаном облику, лично на писарници или поштом, на адресу: Општина Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић, закључно са 07.07.2020. године.

По завршеном јавном увиду, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално – стамбене и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за учешће на лицитацији - станови и гараже, јун 2020.

Петак, 05. јун 2020. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ГАРАЖА

1.ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 ¬м2,
II. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине П = 76 м2,
III. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 м2,
IV. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине П = 56 м2;
V. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 м2;
VI. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине П = 47 м2;

Опширније

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2021. годину

Понедељак, 01. јун 2020. 

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Косјерић
Општинска управа Косјерић
Одељење за привреду,
локално економски развој
финансије и буџет
Број: 320- 24/2020
Датум: 01.06.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17 и 111/17, 18/19 и 45/19), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Косјерић за 2021. годину, до дана 31. октобра 2020. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

Опширније

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 4/2020
  (07.07.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo