Понедељак, 25.05.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид - ПГР Града Косјерића

Понедељак, 18. мај 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС 132/14, 145/14,  83/2018, 3 1/2019 и 9/2020 и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 32 2019), 

ОГЛАШАВА 
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДА КОСЈЕРИЋА

Рани јавни увид трајаће 15 дана, и то почев од 18.05.2020. године закључно са 01.06.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10 , ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 01.06.2020. године. По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Општинска управа општине Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу , инспекцијске послове комунално-стамбене и имовинско правне послове

Документацију у вези Плана можете преузети ОВДЕ

Обавештење о отказивању јавног надметања-станови и гараже

Уторак, 07. април 2020.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије одржао је седницу где је у циљу, сузбијања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Косјерић разматрао је и вршио анализу примене донетих аката на претходним седницама Штаба и закључио да се поменуте Одлуке примењују у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања. На истој седници Штаб доноси следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересована лица да Јавни позив за учешће на лицитацији-јавном надметању за отуђење из јавне својине-општинске својине-гаража, број 360-120/2020 од 06.03.2020. године, заказаној за 09.04.2020. године у 13,00 часова отказује се због ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4-9/2020

Датум: 07.04.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ћокић

Јавни конкурс за ангажовање лица за потребе пројекта „Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода , одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу“ - март 2020.

Уторак, 10. март 2020.

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање лица на прикупљању геопросторних података за канализациону мрежу (I број: 400-310/17 од 09.03.2019. године) за потребе реализације пројекта "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", број уговора 48-00-000-32/2016-28-14 који се финансира у оквиру грант шеме Подршка јединицама локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS у оквиру програма Exchange 5, Конкурсна комисија општине Ариље, дана 10.03.2020. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ПРИКУПЉАЊУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ НА ПРОЈЕКТУ
"Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских  услова
и пословном окружењу"

Пројекат "Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова у пословном окружењу", финансира Европска унија у оквиру Програма Exchange 5, из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Ариље, Пожега, Косјерић и Лучани.
У складу са обавезним активностима на пројекту општина Ариље објављује јавни позив за ангажовање:

  • у општини Пожега три лица која ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу у трајању од 3 месеца. Ангажована лица ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Пожега;
  • у општини Косјерић једно лице које ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу на територији општине Косјерић у трајању од 3 месеца. Ангажовано лице ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Косјерић.
  • у општини Лучани три лица која ће спровести прикупљање геопросторних података за канализациону мрежу на територији општине Лучани у трајању од 3 месеца. Ангажована лица ће радити на прикупљању података за канализациону мрежу на територији општине Лучани.

Општина Ариље ће у сарадњи са експертима који су ангажовани кроз пројекат дефинисати које је све податке потребно прикупити. Изабрано лице ће бити у обавези да похађа интерну обуку о прикупљању података и коришћењу опреме.
Позивају се сва физичка лица са подручја општина Пожега, Косјерић и Лучани која су незапослена, да у периоду од 10.03.2020. године до 25.03.2020. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Ариље. 

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Пријаву на Конкурс можете преузети ОВДЕ.
Изјаву можете преузети ОВДЕ.

Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица и гаража (март 2020.)

Петак, 06. март 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ГАРАЖА

1. ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине P = 42 m2,
II Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине P = 76 m2,
III Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине P = 76 m2,
IV Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине P = 56 m2;
V Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине P = 45 m2;
VI Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине P = 47 m2;

Опширније

Рани јавни увид у израду Просторног плана Републике Србије

grb srbijeРЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у "Службеном гласнику РС", брoj 48/19.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.
Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.

Документацију у вези Плана можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo