Понедељак, 14.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

ПДР "БРДО ГРАД 3"

            

Понедељак, 16. мај 2016.

ЈАВНИ УВИД ПДР "БРДО ГРАД 3"                                                                                                                                                                                                              

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/15),

 О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРДО ГРАД 3“ 

Јавни увид трајаће од 16.05.2016. године закључно са 16.06.2016. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 1, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs)

Текст огласа   
Текст нацрта  
Планирана намена  
Подела простора на урбанистичке зоне  
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама  
Елементи саобраћајница  
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------