Среда, 23.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ ПРЕДМЕТА: 351 - 39 / 2015 

 ЗАКЉУЧАК 

ДЕО ИЗ ЗАКЉУЧКА:

 Број: 351-39/2015

Датум: 02.02.2016. године

К О С Ј Е Р И Ћ

           Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, надлежан за издавање грађевинске дозволе, на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/200981/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014 и 145/2014), и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), доноси

 З А К Љ У Ч А К

I ОДБАЦУЈЕ СЕ, због формалних недостатака, захтев број 351-39/2015 од 27.07.2015. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи оптичког кабла МСАН Галовићи – Фабрика воде „Аудиотел“ д.о.о. на простору више катастарских парцела у КО Галовићи, који је поднет од стране „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Крагујевац, ИЈ Ужице, Трг Партизана 12, Ужице.

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------