Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Председник општине Косјерић

Погодака: 27220 times

grb finaleКАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 zarko djokic 2019 1

 


gordana josipovic

 Председник општине Косјерић 
               ЖАРКО ЂОКИЋ

 Заменик председника општине Косјерић 
                  ГОРДАНА ЈОСИПОВИЋ

Председник општине:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
 5. оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 8. представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
 9. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом,
  овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 10. доноси решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 11. врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 12. закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине;
 13. у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
 14. одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 15. закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 16. командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
 17. доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
 18. усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
 19. информише јавност о свом раду;
 20. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 21. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 22. поставља и разрешава помоћнике председника општине;
 23. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане;
 24. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

 

 

 

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo