Понедељак, 01.05.2017. Званична презентација Општине Косјерић

Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Косјерић су:

1. Милијан Стојанић
2. Ђуро Ликић
3. Радојица Филиповић
4. Радисав Ђокић
5. Радан Марковић
6. Мирољуб Милинковић
7. Зоран Милић
8. Горан Секулић
9. Слађана Јовановић
10. Владимир Ђокић
11. Зоран Антонијевић

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случа у да Скупштина општине не доносе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе.

 

 

borba protiv sive ekonomije

 

Нови број - 06/2017
  (13.04.2017. г.) 
 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+

izbori 2017

 
 

 

Временска прогноза

vremene logo