Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Општинско веће (сазив од 30.05.2017.године)

grb finale

Чланови Општинског већа општине Косјерић су:

 1. Жарко Ђокић
 2. Гордана Јосиповић
 3. Владимир Спасић
 4. Александар Грујичић
 5. Видан Ђорђевић
 6. Радојица Филиповић
 7. Радан Марковић
 8. Пантелија Јовановић
 9. Јовица Марковић
 10. Душица Николић
 11. Живорад Вићентијевић

Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
6) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
7) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
8) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
9) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
10) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
11) одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
12) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
13) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих
ствари;
14.) потврђује предлог одлуке председника Општине за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине;
15) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
16) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
17) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
18) поставља и разрешава Општинског правобраниоца;
19) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
20) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
21) образује жалбену комисију;
22) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
23) информише јавност о свом раду;
24) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
25) врши и друге послове, у складу са законом.


СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


76. седница Општинског већа
75. седница Општинског већа
74. седница Општинског већа
73. седница Општинског већа
72. седница Општинског већа
71. седница Општинског већа
70. седница Општинског већа
69. седница Општинског већа
68. седница Општинског већа
67. седница Општинског већа
66. седница Општинског већа
65. седница Општинског већа
64. седница Општинског већа
63. седница Општинског већа
62. седница Општинског већа
61. седница Општинског већа
60. седница Општинског већа
59. седница Општинског већа
58. седница Општинског већа
57. седница Општинског већа
56. седница Општинског већа
55. седница Општинског већа
54. седница Општинског већа
53. седница Општинског већа
52. седница Општинског већа
51. седница Општинског већа
50. седница Општинског већа
49. седница Општинског већа
48. седница Општинског већа
47. седница Општинског већа
46. седница Општинског већа
45. седница Општинског већа
44. седница Општинског већа
43. седница Општинског већа
42. седница Општинског већа
41. седница Општинског већа
40. седница Општинског већа
39. седница Општинског већа
38. седница Општинског већа
37. седница Општинског већа
36. седница Општинског већа
35. седница Општинског већа
34. седница Општинског већа
33. седница Општинског већа

32. седница Општинског већа
31. седница Општинског већа
30. седница Општинског већа
29. седница Општинског већа
28. седница Општинског већа
27. седница Општинског већа
26. седница Општинског већа
25. седница Општинског већа
24. седница Општинског већа
23. седница Општинског већа
22. седница Општинског већа
21. седница Општинског већа
20. седница Општинског већа
19. седница Општинског већа
18. седница Општинског већа
17. седница Општинског већа
16. седница Општинског већа
15. седница Општинског већа
14. седница Општинског већа

13. седница Општинског већа
12. седница Општинског већа
11. седница Општинског већа
10. седница Општинског већа
9. седница Општинског већа
8. седница Општинског већа
7. седница Општинског већа
6. седница Општинског већа

5. седница Општинског већа
4. седница Општинског већа
3. седница Општинског већа
2. седница Општинског већа
1. седница Општинског већа

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo