Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив - станови, гараже и плацеви на Дивчибарама

Петак, 12. април 2019. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

1. Oтуђење станова-стамбених јединица из јавне својине – општинске својине:
I. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, приземље, тип стана двособан, означена као стан број 3, површине П = 80 ¬м2,
II. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 ¬м2,
III. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине П = 76 м2,
IV. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 м2,
V. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана гарсоњера, означена као стан број 19, површине П = 27 м2,
VI. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине П = 56 м2;
VII. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 м2;
VIII. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине П = 47 м2;

Стамбене јединице се отуђују у својину по систему „КЉУЧ У РУКЕ“, што подразумева:
- Сви зидови и плафони малтерисани, а потом обојени полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама. Зидови купатила и кухиња обложени зидним керамичким плочицама прве класе у лепку преко малтера. У купатилима плочице постављене 2,00м1 а у кухињама до 1,50 м1 до коте готовог пода.
- Подови у собама и предсобљима урађени од храстовог паркета прве класе положеног у лепку преко цементне кошуљице.
- Подови у купатилима, оставама, кухињи и на лођама урађени од подних керамичких плочица постављених у лепку преко цементне кошуљице.
- Сва унутрашња врата класична дупло шперована у штоку од квалитетне чамове грађе у свему према шеми столарије финално обојена два пута масном бојом са лакирањем. У парапетима прозора уграђене клупице од квалитетног чамовог дрвета и финално обрађене два пута полиуретан бојом по избору пројектанта.
- У објекту инсталације водовода и канализације и инсталације јаке и слабе струје.
- Инсталације у становима подразумевају електро инсталације са опремом за на зид, без светиљки на зидовима и плафонима,
- Инсталације водовода и канализације у становима су са санитарном опремом и са батеријама и славинама за топлу и хладну воду.
- Инсталације централног грејања са подстаницом.
- Партерно уређење плаца око зграде.
Почетна цена станова на лицитацији је:
- 550 ЕУРА по м2 стамбеног простора за: приземље, први, други и трећи спрат.
- 450 ЕУРА по м2 стамбеног простора за поткровље.

2. Предмет Јавног надметања је отуђење ГАРАЖНОГ ПРОСТОРА - ГАРАЖА у јавној својини, код стамбене зграде код Цркве на кат.пар.бр. 1233 КО варош Косјерић, у виђеном стању, укупно 18, нумерисане редним бројевима од 1 до 18 из правца улице Светосавске у Косјерићу. Све гараже површине су 15,12м2.
• Почетна цена једне гараже /гаржног простора / износи 3326 еура.

3. НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ у јавној својини у туристичком месту Дивчибаре: кат.пар.бр. 77/17 површине 2.01.17 ха; кат.пар.бр. 77/21 површине 1.45,09 ха, кат.пар.бр. 77/36 површине 0.05,57 ха; кат.пар.бр. 77/37 површине 70.07,12 ха; кат.пар.бр. 77/38 површине 0.06,18 ха; кат.пар.бр. 77/39 површине 0.06,91 ха; кат.пар.бр. 77/40 површине 0.06,73 ха; кат.пар.бр. 77/41 површине 0.09,23 ха; кат.пар.бр. 77/42 површине 0.08,94 ха; кат.пар.бр. 77/43 површине 0.07,14 ха; кат.пар.бр. 77/44 површине 0.07,61 ха; кат.пар.бр. 77/55 површине 0.07,50 ха, ближе описане у Листу непокретности број 375 к.о. Росићи.
Грађевинско земљиште се отуђује у својину у виђеном стању као неопремљено.Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта, у туристичком месту Дивчибаре, на лицитацији је 550 еура по ару.
УСЛОВИ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШA:
Почетни износ цене неизграђеног грађевинског земљишта за катастарске парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је утврдио Републички орган надлежан за процену тржишне вредности, Пореска управа Косјерић, извештајем од 11.10.2018.г. Поступак ће се спровести у складу са Одлуком о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ( Службени лист општине Косјерић 12/15).
Грађевинско земљиште се отуђује у својину у виђеном стању као неизграђено. Почетна цена је накнада за прибављање земљишта у својину и не обухвата доприносе за уређење земљишта. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи..
Рок за привођење земљишта намени је 5 година од закључења уговора, рок се може изузетно продужити за још две године, због изузетно насталих околности. Непокретности које су предмет јавног оглашавања отуђиваће се исплатом излицитираног износа у складу са Одлуком о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ( Службени лист општине Косјерић 12/15). Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.Пријава садржи:
Ознаку: 1.) стамбене јединице 2) број гаражног простора 3) број катастарске парцеле, у зависности од тога на коју се непокретност се понуда односи.
Име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, Матични број и ПИБ ( Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица).
Оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица.
Оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа за правна лица.
Оверену изјаву о прихватању почетне цене.
Доказ о уплати гарантног износа уплаћен на рачун Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048, у износу од 300 еура за једну стамбену јединицу, једну гаражу, једну катастарску парцелу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.
Број рачуна понуђача за враћање депозита.
Пријаве за куповину станова, гаража или плацева на оглас за јавно надметање, доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ _____________________– НЕ ОТВАРАЈ“, (навести непокретност за коју се лицитира), а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив за правна лица.
На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир .
МЕСТО И ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Рок за достављање понуда jе 13.05.2019. године до 10 : 00 часова. Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 13.05.2019. године у 13:00 часова у сали број 3, Општинске управе Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.
ОСТАЛИ УСЛОВИ
Заинтересована лица могу добити ближа обавештења у вези Јавног надметања и подношења понуда у општини Косјерић, тел: 031 / 781 – 460. контакт особа инж.грађ. Милинко Крстић.

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo