Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић на основу члана 6. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић", број 2/15), расписује:

К О Н К У Р С
за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.  

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве за Конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ

Конкурс се расписује за финансирање пројеката из области социјалне заштите, културе, омладинске политике, и осталих области деловања Удружења грађана са територије општине Косјерић у складу са Одлуком о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић", број 2/15 од 31.03.2015. године ) у 2017. години.

Конкурс се расписује на укупан износ од 1.800.000,00 динара. Према Одлуци о буџету општине Косјерић за 2017. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 400-38/2016), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 11 - Социјална и дечија заштита, функција 070, позиција 60, екон.класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу 500.000,00 динара и у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 - Развој културе, функција 820, позиција 68, екон. класификација 481 - Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу 1.300.000,00 динара.

ОБЛАСТ УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПО ОБЛАСТИМА
1. Социјална заштита  500.000,00
2. Култура 500.000,00
3. Млади 400.000,00
4. Остале области 400.000,00
УКУПНО: 1.800.000,00
 
Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији Општине Косјерић чија се делатност претежно заснива на активностима које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, здравља грађана, афирмисања људских и мањинских права, програма за образовање, програма за омладину, програма за стара лица, афирмисања демократизације локалне средине, развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној активности, очувања културне баштине, неговања историјских тековина, волонтеризма, заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида, заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности, активности пензионерских организација, неформалног образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Косјерић и афирмацији грађанског активизма.
 
Удружења могу поднети максимално два пројеката из исте или различите области.
Опис пројекта обавезно садржи следеће елементе:
 
 • локација на којој се одвијају пројектне активности,
 • опис чиме се прој екат бави,
 • проблеме с којима се циљна група суочава, и потребе циљне групе које произлазе из тих проблема, као и квалитативне и квантитативне показатеље садашњег стања у коме се циљна група и њено окружење налазе,
 • називе група корисника пројекта и њихов број,
 • коју пожељну друштвену промену подржава остварење сврхе пројекта и какав ће утицај пројекат имати на социјалну средину у којој се спроводи,
 • посебан циљ пројекта,
 • групе активности- приказ како ће се спроводити свака од наведених група активности, њихов садржај, методика и логика повезаности са резултатима и циљевима пројекта,
 • одрживост, односно могућности наставка пројектне активности после престанка подршке локалне самоуправе.
Пројекат мора бити реализован на територији општине до истека буџетске године, односно до 31.12. 2017. године.
 
Вредност тражених средстава из буџета општине Косјерић не сме бити мања од 10.000,00 динара, нити већа од 100.000,00 динара по пројекту.
 
Пријаве на конкурс подносе се искључиво на јединственом обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.
 
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 10,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе у Косјерићу, Олге Грбић 10, канцеларија бр. 9, односно преузети са званичне интернет презентације општине Косјерић www.kosjeric.rs
 
Конкурсна документација садржи:
 
 1. текст јавног конкурса
 2. јединствени образац за пријаву на Конкурс
 3. јединствени образац за извештавање о реализацији пројекта

Уз пријаву се обавезно подноси:

 1. фотокопија решења о упису организације у регистар;
 2. фотокопија извода из Статута удружења (прва и задња страница, одредбе које регулишу циљеве и делатности удружења);
 3. фотокопија захтева за регистрацију финансијског извештаја за годину која претходи години расписивања конкурса.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: "ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА", на адресу: Општина Косјерић, Олге
Грбић бр. 10, 31260 Косјерић, поштом, или предајом писарници Општинске управе општине Косјерић.
 
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефону: 031/781-460 од 10 до 15 часова сваког радног дана.
 
Рок за подношење пријава је 13.10.2017. године, до 15,00 часова.
 
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати.
 
Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, или нису поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава.

Давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације .
 
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
 
Конкурс се објављује у Службеном листу општине Косјерић, на Огласној табли Општинске управе општине Косјерић, на локалним медијима и на званичном сајту општине Косјерић, www.kosjeric.rs.
 
Избор пројекта који ће се финансирати средствима буџета општине Косјерић врши се применом следећих критеријума:
 
 1. референце пројекта: област у којој се реализује пројекат, дужина трајања пројекта, број лица која се укључује у пројекат, могућност развијања пројекта и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи;
 3. суфинансирање пројекта из других извора: сопствених прихода или локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање пројекта;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих пројеката: да ли су раније коришћена средства буџета Општине Косјерић и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Применом горе наведених критеријума Комисија за расподелу средстава удружењима вреднује пројекте имајући у виду и ценећи садржину пројекта и остале чињенице које су специфичне за одређену област и сачињава Предлог Листе за расподелу средстава удружењима.
 
На основу Предлога Листе за расподелу средстава удружењима Председник општине доноси Одлуку о избору пројекта којима се из буџета општине Косјерић додељују средства за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката, у року од 15 дана од дана утврђивања Листе за расподелу средсгава удружењима.
Одлука Председника општине Косјерић је коначна.
 
Одлука о избору пројекта удружења који се финансирају из буџета општине Косјерић се објављује на Огласној табли Општинске управе Косјерић, на званичној интернет презентацији општине Косјерић, локалним медијима и у "Службеном листу општине Косјерић".

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo