Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији оптшине Косјерић у 2017. години

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић, на основу члана 6 и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић ("Службени лист општина Косјерић" број 12/16) и члана 57. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић" број 9/08), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2017. ГОДИНИ

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава... можете преузети ОВДЕ
Пријаву на Јавни конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац наративног и финансијског извештаја можете преузети ОВДЕ

Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу или обнову црквених и верских објеката, за инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и за адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката.

Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету општине Косјерић за 2017. годину ("Службени лист општине Косјерић", број 400-38/2016), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 - Развој културе, функција 820, позиција 68, екон. класификација 481 - Дотације невладиним организацијама планирана су средства у укупном износу од 200.000,00 динара.

Право на доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката цркава и традиционалих верских заједница за изградњу, оддржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице.

Основни услови за доделу средстава су:

 • да подносилац програма има статус правног лица; 
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Косјерић; 
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање; 
 • да се програм реализује на територији општине Косјерић.

Критеријуми за доделу средстава су:

 • број верника;
 • да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;
 • стање у ком се налази објекат;
 • суфинансирање пројеката из других извора;
 • усмереност ка што већем броју корисника;
 • унапређење стања у ком се налази објекат;
 • реалан финансијски план за предложени пројекат;
 • да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине Косјерић.

Конкурсну документацију цркве и верске заједнице Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 10,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе Косјерић, Олге Грбић 10, канцеларија бр. 9, односно преузети са званичне интернет презентације општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 

Конкурс је огворен 13.10.2017. годинедо 15:00 часова.

Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Општинска управа општина Косјерић - Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама, ул. Олга Грбић број 10, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС"

Додатне информације могу се добити на број телефона 031/781-460.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати.

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима, или нису поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава.

Давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације .

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

Конкурс се објављује на званичној интернет сграници општине Косјерић (www.kosjeric.rs), на локалним медијима и огласној табли Општинске управе општине Косјерић.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава Предлог Председнику општине о избору пројеката који ће се фиансирати или суфинансирати из буџета општине Косјерић. 

О спроведеном поступку Комисија води Записник који заједно са Предлогом о избору пројекага којима се из буџета Општине додељују средства доставља Председнику општине. 

На основу Предлога Комисије, Председник општине доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Косјерић. 

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo