Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за суфинансирање замене енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката - кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину

Уторак, 20. јул 2021. 

На основу одредаба Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021), Одлуке Председника општине Косјерић о расписивању јавног конкурса за замену енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину, број 501-39/2021, од 19.07.2021. године и Правилника о спровођењу мера суфинансирања заменe енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину ("Службени лист општине Косјерић", број 13/21) Општина Косјерић објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС
За суфинансирање замене енергента у инидивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Правилник Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ

Образац 1 можете преузети ОВДЕ
Образац 2 можете преузети ОВДЕ.
Образац 3 можете преузети ОВДЕ.
Образац 4 можете преузети ОВДЕ.
Образац 5 можете преузети ОВДЕ.

Конкурс за доделу општинских стипендија за 10 студената

Понедељак, 04. јануар 2021. 

Република Србија
Општина Косјерић
Комисија за доделу студентских стипендија

ОГЛАШАВА

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 10 СТУДЕНАТА

Услови конкурса:

 • да су редовни студенти високошколских установа акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,
 • да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,
 • да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,
 • да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и
 • да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно по студенту (у зависности од године студија) у динарској противвредности.
Кандидати се могу пријавити до 18. јануара 2021. године (последњи дан за пријаву је 18. јануар 2021. године). Документа се предају на шалтеру општинске писарнице.
Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следећа документа:

 • уверење да су редовни студенти;
 • уверење о просечној оцени у току студирања;
 • уверење о месту пребивалишта.

Уколико је неко од кандидата студент са посебним потребама или инвалидитетом то доказује одговарајућим документом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.
Комисија за доделу општинских стипендија ће на основу критеријума регулисаних у члану 1. Одлуке о изменама и допунама правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију („Службени лист општине Косјерић“, број 1/19 од 1. фебруара 2019. године и 10/20 од 24.12.2020. године) доставити предлог о кандидатима који испуњавају услове конкурса Општинском већу на усвајање које ће на првој наредној седници донети одлуку о додели стипендија.
Редослед студената за доделу стипендија утврдиће се на основу следећих критеријума:

 1. Просечна оцена биће бодована по обрасцу: просечан успех у току студија * 40/10 (максималан број бодова по овом критеријуму је 40)
 2. Уписана година студија:
  - друга година ............................................................................ 2 бода
  - трећа година ............................................................................ 4 бода
  - четврта година ......................................................................... 6 бодова
  - пета или шеста година .............................................................. 8 бодова
 3. Студенти са посебним потребама или инвалидитетом ..................... 5 бодова

Приговори на ранг листу подносе се Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Између Општинског већа (кога заступа председник општине) и студента закључиће се уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

У Косјерићу, 4.1.2021. године

Оглас о расписивању јавне лицитације за продају кат.парцеле бр.23/1 површине 0.17.33 ha, КО Косјерић

Петак, 19. јануар 2018.

На основу тачке Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине, бр. 463-18/2017 од 08. јанаура 2018. године, Комисија за отуђење непокретности из јавне својине - општинске својине, грађевинског земљишта кат. парцеле број 23/1, површине 0.17.33 ха, КО Косјерић, објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 23/1. ПОВРШИНЕ 0.17.33 ХА, КО КОСЈЕРИЋ

Опширније

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2017. години

Среда, 29. новембар 2017.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-01634/2017-09 од 17.03.2017. године о давању претходне сагласности на Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2017. годину и тачке 2.1. Програма мера, Закључка Скупштине општине Косјерић број: 06-12/17 од 15.06.2017. године („Службени лист општине Косјерић“, бр.10/17) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-1/2017 од 29.11.2017. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2017. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 1. Право на регресирање вештачког осемењавања имају сва регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић.
 2. Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца ила члана пољопривредног газдинства.
 3. Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
 4. Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
 5. Опредељена средства по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручије општине Косјерић за ове намене су 1,9 милиона динара.
 6. Исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева.
 7. Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
 8. Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2017. до 29.12.2017. године, све до момента утрошка опредељених средстава.
 9. Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

 1. Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину.
 2. Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
 3. Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте.
 4. Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 01.12. до 29.12.2017. године.

Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

Одлуку о расписивању конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац захтева за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача можете преузети ОВДЕ

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић

Петак, 24. новембар 2017.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић, број 9/17), председник општине Косјерић је дана 21.11.2017. године, донео 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ. 

Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица – станова, на кат. парцели број 1233 уписаној у лист непокретности број 1869 к.о. Варош Косјерић, улица Светосавска бб

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/11) и члана 61. Статута општине Косјерић ("Службени лист Општине Косјерић" број 9/08) расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ

Опширније

Конкурс за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић на основу члана 6. Одлуке о финансирању програма рада удружења ("Службени лист општине Косјерић", број 2/15), расписује:

К О Н К У Р С
за финансирање пројеката Удружења грађана у Општини Косјерић

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.  

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве за Конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац за извештавање можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији оптшине Косјерић у 2017. години

Уторак, 26. септембар 2017.

Председник општине Косјерић, на основу члана 6 и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић ("Службени лист општина Косјерић" број 12/16) и члана 57. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић" број 9/08), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2017. ГОДИНИ

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава... можете преузети ОВДЕ
Пријаву на Јавни конкурс можете преузети ОВДЕ
Образац наративног и финансијског извештаја можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавна лицитација за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Косјерић 2017“

Четвртак, 20. јул 2017. 

Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2017“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – теренима за мале спортове од дана 27. 07. 2017. године, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2017“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

Опширније

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

Понедељак, 3. јул 2017. 

nsz ok memoНа основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2017.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017.години(број:2240-101-8/2017 од 25.04.2017.године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo