Четвртак, 16.09.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Уторак, 24. март 2020.

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ
о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања

Члан 1.

Овом уредбом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања.

Члан 2.

Странке у поступцима пред државним органима и организацијама, органима и организацијама покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења, за време ванредног стања у Републици Србији, не могу сносити последице свог непоступања у роковима прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни поступак или посебни управни поступци.
Достављања писмена у управном поступку и радње обавештавања, од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити, а које су извршене током ванредног стања, сматраће се, у смислу примене прописаних рокова, извршеним кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања.

Члан 3.

Рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на предузимање управних радњи, окончање управних поступака и одлучивање по изјављеним правним средствима, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од престанка ванредног стања.
Прописани рокови за изјављивање правног средства против усменог решења надлежног органа донетог у примени хитних мера ради спречавања ширења заразне болести СО\/Ш-19 изазване вирусом 5АР.5-Со\/-2 током ванредног стања, те за подношење захтева за достављање писменог отправка тог решења, почињу да теку од престанка ванредног стања.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-2803/2020
У Београду, 24. марта 2020. године
В Л А Д А

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,
Ана Брнабић, с.р.

 

Подела помоћи најугроженијим суграђанима

Среда, 01. април 2020.

Почела испорука помоћи за социјално угрожене грађане коју је донирала Титан Цементара Косјерић. Укупан износ помоћи је 640.000,00 динара, а у првом кругу испоруке биће испоручено 160 пакета најугроженијим суграђанима.

Испоруку пакета реализује Штаб за ванредне ситуације општине Косјерић преко Центра за социјални рад, Црвеног крста и Удружења волонтера "СОС-КОС", којима се овом приликом захваљујемо.

Опширније

Обавештење за грађане СТАРИЈЕ од 65 година

Субота, 21.03.2020. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Косјерић да ће следећи малопродајни објекти радити недељом у периоду од 04,00 до 07,00 часова, за потребе снабдевања суграђана старијих од 65 година:

 1. "ЕУРОПРОМ" д.о.о. Милеве Косовац бб;
 2. ТР "СУНЦОКРЕТ", Кнеза Алексе Поповића 2а;
 3. "ПРЕХРАНА" д.о.о. - Карађорђева 29-31;
 4. ТЗР "МЕРИЦА", Карађорђева 84.

 

Додатне мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања од 21.03.2020. године

Субота, 21. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 21.03.2020. године, донео је Н А Р Е Д Б У која треба да допринесе сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад свим угоститељским објектима (кафићи, ресторани, тржни центри) од 21.03.2020. године почев од 20,00 часова.
 2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање више од 5 (пет) лица.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 21.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Обавештење о прекиду непосредног рада са странкама у Општинској управи Косјерић

Четвртак, 19. март 2020.

На основу члана 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 13/2016), а у складу са Одлуком о увођењу ванредног стања Председника Републике Србије и мера Владе Републике Србије донетих на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, а у циљу превенције ширења епидемије CORVID-19, начелник Општинске управе општине Косјерић, доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 1. Прекида се непосредни рад са странкама у Општинској управи општине Косјерић од 19.03.2020. године.
 2. Рад са странкама ће се одвијати на следећи начин:
  - путем телефона са запосленима у Општинској управи (бројеви телефона се налазе на сајту Општине Косјерић - www.kosjeric.rs;
  - путем e-mail адреса запослених које су објављене на сајту општине Косјерић;
  - предајом захтева у кутије које ће бити постављене испред пријемне канцеларије. Молимо подносиоце захтева да приликом подношења истих наведу потпуне податке (адреса, број телефона или електронска адреса).
 3. Запослени у Општинској управи ће путем телефона или електронске адресе обавештавати подносиоца захтева о току поступка.
 4. Управни акти донети по захтеву странке или обавештења бићи достављени поштом на кућну адресу.

Све потребне информације у вези са захтевима странака могу се добити на телефоне или електронске адресе.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Славица Петровић

Додатне мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања од 19.03.2020. године

Четвртак, 19. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 19.03.2020. године, донео је Н А Р Е Д Б У која треба да допринесе сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. Сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали угоститељски објекти) могу радити од 08,00 до 19,00 часова. Исто се односи и на објекте у којима се приређују забавне игре и игре на срећу. У наведеним објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лица, с тим да дистанца између лица мора бити најмање 2 (два) метра, као и да на површини од 4 (четири) квадратна метра не може бити више од једног лица. Исто се односи на просторе испред угоститељских објеката који се користе за ту намену.
  Власници објеката су у ОБАВЕЗИ да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар тог објекта.
 2. Овом наредбом ставља се ван снаге тачка 1. Наредбе од 16.03.2020. године.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 19.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Додатне мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања

Уторак, 17. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 17.03.2020. године, донео је више Н А Р Е Д Б И које треба да допринесу сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. Налаже се општинској управи општине Косјерић да формира КОЛ ЦЕНТАР са бројем 060/82-56-377 са дежурством од 08,00 до 20,00 часова.
 2. Забрањује се рад дечијих играоница.
 3. Активирају се председници и повереници Месних заједница и обавезују да сачине спискове лица старијих од 65 година која живе сама и исте доставе Штабу у року од 2 дана.
 4. Сви потребни ресурси јавних комуналних предузећа чији је оснивач Општина Косјерић стављају се на располагање Штабу за ванредне ситуације и обавезују исти да у року од два дана доставе Штабу списак расположивих лица осим којима одобре плаћено одсуство по основу болести, родитељима малолетне деце млађе од 12 година и старијих од 60 година и списак возила.
 5. Допуњује се тачка 6. Наредбе од 16.03.2020. године и гласи:
  Наређује се директним и индиректним корисницима буџета да у складу са својим техничким могућностима омогуће запосленима рад од куће, а запослена лица који су родитељи малолетне деце до 12 година старости (једном родитељу), хронично болесним и старијим од 60 година, омогући плаћено одсуство, а осталим правним и физичким лицима издаје се П Р Е П О Р У К А да поступе исто.
 6. ЗУТР "Пекара код Вењера", ул. Карађорђева 3, вл. Александар Радојичић, мора ускладити свој рад са мерама Владе Републике Србије поштујући све санитарно-хигијенске услове. Угоститељска делатност ограничена је у времену од 08,00 до 20,00 часова НАРЕДБОМ од 16.03.2020. године.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 17.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

Саопштење Центра за социјални рад Косјерић

Уторак, 17. март 2020.

У складу са здравственим препорукама, а имајући у виду Одлуку о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Центар за социјални рад Косјерић ће до даљњег захтеве примати путем телефона на број 031/782-541 сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Како би се и у новонасталим околностима везаним за тренутну епидемиолошку ситуацију свим грађанима пружила благовремена и квалитетна социјална и породично-правна заштита из делокруга рада ове установе, грађани своје захтеве по разним основама могу подносити Центру за социјални рад Косјерић и електронским путем на е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. након чега ће у току поступка уколико се за то укаже потреба бити писаним или телефонским путем позивани.
Управни акти по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и слично, подносиоцима захтева биће достављани путем поште на кућну адресу.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања

Понедељак, 16. март 2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања коју су на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006) донели Председник Републике Србије, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије, Општински штаб за ванредне ситуације општине Косјерић на седници одржаној 16.03.2020. године, донео је више Н А Р Е Д Б И које треба да допринесу сузбијању и гашењу епидемије CORVID-19 на територије општине Косјерић, и то:

 1. Сви угоститељски објекти (ресторани, кафићи, барови и остали угоститељски објекти) могу радити од 08,00 до 20,00 часова. Исто се односи и на објекте у којима се приређују забавне игре и игре на срећу. У наведеним објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 (педесет) лица.
 2. Прекида се рад свих школских и предшколске установе.
 3. прекида се рад свих спортских објеката на територији општине Косјерић и одржавање спортских, туристичких и културних догађаја и манифестација, као и рад спортских теретана.
 4. Црвени крст ће вршити дистрибуцију лекова и осталог на кућну адресу старијих и болесних корисника.
 5. Сви потребни ресурси јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Општина Косјерић стављају се на располагање Штабу за ванредне ситуације.
 6. Свим правним и физичким лицима и предузетницима издата је препорука да омогуће рад од куће тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година.

Апелује се на грађане општине Косјерић да поштују мере донете на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-4/2020
Датум: 16.03.2020. године
К о с ј е р и ћ

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Жарко Ђокић

Мере на основу Одлуке о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије можете погледати на сајту Владе ОВДЕ.

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo