Одлука о одлагању 40. "Чобанских дана"

Среда, 08. јул 2020. 

Организациони одбор манифестације 40. „Чобански дани“, на основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о туристичкој манифестацији Чобански дани („Службени лист општине Косјерић“, број 2/20), сагласно препоруци Штаба за ванредне ситуације општине Косјерић број 87-8-6/2020 од 06.07.2020. године, на телефонској седници одржаној 08.07.2020. године донео је

О Д Л У К У
О одлагању туристичке манифестације 40. „Чобански дани“

  1. ОДЛАЖЕ СЕ културно-туристичка манифестација 40. „Чобански дани“ заказана за 10. 11. и 12. јул 2020. године.
  2. О овој Одлуци обавестити јавност путем средстава јавног информисања и званичног сајта општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

О б р а з л о ж е њ е

Штаб за ванредне ситуације општине Косјерић, разматрајући актуелно стање и епидемиолошку ситуацију у вези са вирусом COVID-19, а у циљу спречавања ширења заразе овим вирусом, донео је препоруку да се одржавање културно-туристичке манифестације 40. „Чобански дани“ одложи.
Имајући у виду препоруку Штаба за ванредне ситуације, Организациони одбор манифестације 40. „Чобански дани“ је, због епидемиолошке ситуације са вирусом COVID-19 на телефонској седници донео Одлуку као у диспозитиву.

Председник Организационог одбора,
Жарко Ђокић