Рани јавни увид у ПДР за површински коп "Велики Башинац", у општини Косјерић

Петак, 23. јул 2021. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације
за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско – техничког камена
„Велики Башинац“ у општини Косјерић

Рани јавни увид трајаће 15 дана и то почев од 26.07.2021. године, закључно са 09.08.2021. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 09.08.2021. године.

По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално – стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе општине Косјерић

Документацију у вези раној јавног увида можете преузети ОВДЕ