Четвртак, 16.09.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Оглас о расписивању јавног надметања-лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности-грађевинског земљишта и објекат воденице

Четвртак, 22. јул 2021. 

На основу Одлуке Општинског већа број 464-6/2021 од 19.07.2021. године а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15) и члана 10. и 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/12), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Косјерић и Комисија за отуђење непокретности из јавне својине Општине, објављује:

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ- ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТ ВОДЕНИЦЕ

1. Општина Косјерић, оглашава продају јавним надметањем – лицитацијом:

  • грађевинско земљиште означено као катастарска парцела број 605 у површини од 0.61,20 ха Лист непокретности број 1603; кат.пар.бр. 606 у површини од 0.08,20 ха; кат.пар.бр. 607 у површини од 0.03,37 ха и кат.пар.бр. 608 у површини од 0.05,79 ха све у к.о. варош Косјерић, ближе описане у Листу непокретности број: 860 КО варош Косјерић, укупне површине 0.78,56 ха.
  • објекат-воденица површине 69м2, постојећи на кат.пар.бр.608 КО варош Косјерић.

Према Измени и допуни Плана генералне регулације града Косјерића („Службени лист општине Косјерић“ број 10/2020 од 24.12.2020. год.) ова локација припада централној зони, а по намени је предвиђена за туризам и угоститељство. Према карти спровођења из Плана локација је означена као "туристички коплекс 2" и представља једну целину.

2. Све непокретности продају се истом купцу.

3. Почетна цена непокретности које су предмет продаје износи 58.490 еура и обухвата:

  • вредност грађевинског земљишта 550 еура/ар, што за површину од 0.78.56 ха износи 43.208 еура.

 

 

Почетни износ цене грађевинског земљишта за катастарске парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је предложило Одељење за урбанизам изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове а сходно Одлуци о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/13), као и тржишној процени непокретности коју је утврдио Републички орган надлежан за процену тржишне вредности.

  • Вредност објекта-воденице изграђене на кат.пар.бр. 608 КО варош Косјерић, процењене тржишне вредности у износу од 283.024,00 динара или 2.407 еура, (283.024,00динара /117,56 динара = 2.407 еура).
  • Вредност измештања мини пич терена са кат.пар.бр. 608 Ко варош Косјерић, у износу од 1.513.637,64 динара или 12.875 еура (1.513.637,64 динара /117,56 динара =12.875 еура).

4. Грађевинско земљиште се отуђује у својину у виђеном стању и обухвата накнаду за прибављање земљишта. Почетна цена не обухвата допринос за уређење грађевинског земљишта који се плаћа у поступку издавања грађевинске дозволе.
Објекат-воденица се отуђује у виђеном стању. Објекат-воденица је под заштитом Завода за заштиту споменика културе и сви радови на објекту морају бити урађени у складу са условима Завода.
На кат.пар.бр.605 КО варош Косјерић, налази се мини пич терен. Општина је у обавези да мини пич терен измести најкасније до 31.12.2021. године, што је прибавилац земљишта дужан да трпи, без права на накнаду штете.

5. Рок за привођење земљишта намени је 5 година од закључења уговора, рок се може изузетно продужити за још две године, због изузетно насталих околности.

6. Непокретности које су предмет јавног оглашавања отуђиваће се исплатом излицитираног износа у складу са Одлуком о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", број 12/15) и Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/12).

7. Депозит се уплаћује на рачун Буџета Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51-048, у износу од 20% од вредности почетне цене односно: 11.698 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Депозит се може уплатити најкасније до 23.08.2021. године.

8. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, се достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште или предајом на писарници Општинске управе Косјерић, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ (катастарске парцеле број 605, 606, 607 и 608 и објекта-воденице на катастарској парцели број 608)- НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица.

9. Пријава физичких лица треба да садржи: Име и презиме, пребивалиште ЈМБГ, број личне карте, број телефона, адресу и мора бити потписана.
Пријава правног лица и предузетника мора да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, магични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за контакт. Уз пријаву, правно лице, прилаже извод из регистра надлежног органа (Решење о регистрацији АПР-а, оверену фотокопију за правна лица).

10. Уз пријаву, подноси се доказ о уплати депозита.

11. Уз пријаву, мора да се доставити оверена Изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа. (оверена код јавног бележника, код надлежног суда суда или општинској управи).

12. Потписану изјаву о прихватању почетне цене.

13. Пријава мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног овим огласом.

14. Рок за достављање понуда је 24.08.2021. године до 12:00 часова. Пријава достављена путем поште сматраће се благовременом ако је примљена у Општини најкасније до 24.08.2021.г до 12 часова.
Датум, време и место одржавања јавног надметања је 24.08.2021. године у 14:00 часова у сали број 3 (приземље зграде Општинске управе Косјерић) у Косјерићу ул. Олге Грбић 10.

15. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја (овереног код јавног бележника, код надлежног суда суда или општинској управи). Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

16. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

17. По спроведеном поступку јавног отварања понуда, најповољнија понуда је почетна цена за јавно надметање-лицитацију.

18. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене земљишта и не враћа се понуђачу чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депозитног износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. уплаћени депозит се не враћа.

19. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену на дан одржавања јавног надметања-лицитације.

20. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника.

21. Општина задржава право да одустане и поништи јавни оглас о отуђењу непокретности, без права накнаде штете заинтересованим лицима.

22. Уговор се закључује у року од 30 дана од дана одржаног јавног надметања-лицитације.

23. Поступак јавног наметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

24. Понуђачима чија се понуда не прихвати, износ депозита ће бити враћен у року од седам дана од дана отварања понуда.

25. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Сл.лист општине Косјерић број 12/15) и Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/12).

26. Детаљније информације у вези са продајом парцела путем јавног надметања- лицитације могу се добити на мобилни телефон број: 060/82-56-210 Миломир Јовановић.

27. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици.

Број: 464-1/2021
У Косјерићу, дана 22.07.2021. године.

Јавни оглас за отуђење припрема и објављује:

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове и
Комисија за отуђење непокретности из јавне својине Општине

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo