Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Оглас за отуђење путничког моторног возила из јавне својине општине Косјерић

Четвртак, 08. април 2021. 

На основу члана 33. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка отуђења из јавне својине општине Косјерић покретних ствари - два моторна теренска возила у својини општине бр. 410-1/2021 од 10.02.2021. године, Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Косјерић, расписује:

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прикупљањем писмених понуда, за отуђење покретних ствари - два путничка теренска возила у јавној својини општине:

- марка возила – VAZ, БОЈА ВОЗИЛА- 6D ЗЕЛЕНА ТАМНА
- модел LADA NIVA 1,7 I 4X4, година производње 2009.
- број шасије XTA21214091935491, број мотора 212149297700
- запремина мотора 1690, регистарске ознаке UE 066 – FC.

Возило се отуђује по почетној цени од 233.260,00 динара. Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене возила. Износ од 23.326,00 динара, уплатити на рачун број 840-812151843-08 Буџет општине Косјерић, позив на број: 51-048.

- марка возила – LADA, БОЈА - 0 М БЕЛА
- модел LADA NIVA 1,7 I 4X4, година производње 2009.
- број шасије XTA21214091931559, број мотора 212149291775
- запремина мотора 1690, регистарске ознаке UE 066 – FB, прикупљањем писмених понуда

Возило се отуђује по почетној цени од 201.151,00 динара. Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене возила. Износ од 20.151,00 динара уплатити на рачун број 840-812151843-08 Буџет општине Косјерић, позив на број: 51-048.

Поступак отварања писаних понуда ће спровести Комисија одређена решењем бр. 410-1/2021 од 10.02.2021. године.

Путничко моторно возило из става 1 и 2 огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђен износ за отуђење возила. 

Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писаних понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену путничког возила.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Пријава правног лица мора да садржи:
назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. 

Правно лице уз понуду и уплаћен депозит прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи: понуду која садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, уплаћен депозит а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже очитану личну карту.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Косјерић, Олге Грбић 10 Косјерић 31260
Комисија за спровођење поступка отуђења путничког теренског возила
Подаци о возилу - марка возила за које се упућује понуда са назнаком "Не отварати"

На задњој страни:

2. име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које буду стигле на писарницу општинске управе до 10 сати, дана 10. маја 2021. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 11. маја 2021.г. године у 12 часова у згради Општине, приземље, соба бр. 3.

Заинтересовани понуђачи могу погледати путничко возило сваким радним даном до истека рока за подношење пријава од 10 до 14 часова, уз претходно заказивање на број телефона 060/82-56-362.

Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине и интернет страници Општине Косјерић и локалној радио станици 106.

Број: 410-1/2021
У Косјерићу, дана 08.04.2021. године

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo