Уторак, 19.01.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни позив за учешће на лицитацији - станови, новембар 2020.

Петак, 04. децембар 2020. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

1.ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана – двособан, означена као стан број 17, површине П = 55 m2,
II. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 m2

Стамбене јединице се отуђују у својину по систему „КЉУЧ У РУКЕ“, што подразумева:

 • Сви зидови и плафони малтерисани, а потом обојени полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама. Зидови купатила и кухиња обложени зидним керамичким плочицама прве класе у лепку преко малтера. У купатилима плочице постављене 2,00 m1 а у кухињама до 1,50 m1 до коте готовог пода.
 • Подови у собама и предсобљима урађени од храстовог паркета прве класе положеног у лепку преко цементне кошуљице.
 • Подови у купатилима, оставама, кухињи и на лођама урађени од подних керамичких плочица постављених у лепку преко цементне кошуљице.
 • Сва унутрашња врата класична дупло шперована у штоку од квалитетне чамове грађе у свему према шеми столарије финално обојена два пута масном бојом са лакирањем. У парапетима прозора уграђене клупице од квалитетног чамовог дрвета и финално обрађене два пута полиуретан бојом по избору пројектанта.
 • У објекту инсталације водовода и канализације и инсталације јаке и слабе струје.
 • Инсталације у становима подразумевају електро инсталације са опремом за на зид, без светиљки на зидовима и плафонима,
 • Инсталације водовода и канализације у становима су са санитарном опремом и са батеријама и славинама за топлу и хладну воду.
 • Инсталације централног грејања са подстаницом.
 • Партерно уређење плаца око зграде.

2. ОПШТИ УСЛОВИ

2.1. Почетна цена стамбених јединица - станова на лицитацији је :

 • 550 ЕВРА по m2 стамбеног простора за: приземље, први, други и трећи спрат.
 • 450 ЕВРА по m2 стамбеног простора за поткровље зграде.

2.2. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица. Пријава садржи:

 • ознаку стамбене јединице на коју се понуда односи;
 • име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, матични број и ПИБ (Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица);
 • оверено пуномоћје, oверено у суду или код нотара, којим се представник правног или физичког лица овлашћује да учествује у надметању у име правог односно физичког лица;
 • оверену изјаву физичког лица односно овлашћеног лица у правном лицу о прихватању свих услова из јавног огласа;
 • оверену изјаву физичког лица односно овлашћеног лица у правном лицу о прихватању почетне цене из става 2.1.
 • доказ о уплати гарантног износа уплаћен на рачун Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048, у износу од 300 евра за једну стамбену јединицу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита (сваки учесник може да поднесе пријаву на основу овако уплаћеног депозита за сваку стамбену јединицу, односно за више стамбених јединица), и
 • број рачуна за враћање депозита.

2.3. Пријаве за куповину стамбених јединица – станова на оглас за јавно надметање, доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ ________________________________– НЕ ОТВАРАЈ, (навести непокретност за коју се лицитира) а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив за правна лица.

2.4. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

3. МЕСТО И ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

3.1. Рок за достављање понуда jе 11.01.2021. године до 10 : 00 часова.
3.2. Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 11.01.2021. године у 13:00 часова у сали број 3, Општинске управе Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.

4. УСЛОВИ ЛИЦИТИРАЊА ЗА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ГАРАЖЕ

4.1. Предмет отуђења у својину добија учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.
4.2. С обзиром да је до сада одржано више лицитација, стамбена јединица се може отуђити понуђачу по цени коју је понудио у пријави за учешће на лицитацији а која не може бити мања од почетне цене од 550 евра по м2 стамбеног простора за приземље, први, други и трећи спрат и 450 евра по м2 стамбеног простора за поткровље.
4.3. Уколико лице коме се ствар отуђује одустане од закључења уговора и исти се не закључи у року од 30 дана од дана правноснажности Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине, поступак отуђења се понавља за ту стамбену јединицу, а депозит се не враћа.
4.4. Депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у излицитирану цену.
4.5. Понуђачима чија се понуда не прихвати, износ депозита ће бити враћен у року од десет дана од дана отварања понуда.
4.6. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о јавној својини, а најповољнији понуђач је дужан да исплати купопродајну цену сходно Одлуци општинског већа број: 360-7/2020 од дана 20.11.2020.године на следећи начин:
- уколико се купопродајна цена исплаћује путем кредита с обзиром на услове и могућности одобрења и реализације кредита ( у року од 15 дана од дана реализације кредита), а најкасније 60 дана од дана потписивања уговора;
- уколико се купопродајна цена исплаћује у готовом рок исплате је 12 месеци на три једнаке рате и то:
-1. рата у износу од 1/3 купопродајне цене умањене за износ депозита у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, у року од 15 дана од дана закључења и овере уговора,
- 2. рата у износу од 1/3 купопродајне цене у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, у року од 6 месеци од дана закључења и овере уговора, и
- 3. рата у износу од 1/3 купопродајне цене у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, у року од 12 месеци од дана закључења и овере уговора, на рачун Буџета Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048.
4.7. Усељење у стамбене јединице је одмах након закључења и овере уговора.

5. ОСТАЛИ УСЛОВИ

5.1. Трошкови преноса непокретности падају на терет купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права, као и оверу уговора код надлежног јавног бележника.

5.2.Заинтересована лица могу добити ближа обавештења у вези Јавног надметања и подношења понуда у општини Косјерић, тел: 031 / 781 – 460, контакт особа инж.агрономије Миломир Јовановић.

Број: 360-7/2020
04.12.2020.г. 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2021
  (15.01.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo