Четвртак, 26.11.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Косјерић

Понедељак, 02. новембар 2020. 

ЈАВНИ КОНКУРС
За избор директора Туристичке организације општине Косјерић

1. Назив радног места:

Директор, за мандатни период од 4 године. 

2. Услови:

 • Пунолетно и пословно способно лице, 
 • Држављанин РС, 
 • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
 • Радно искуство од 4 године и најмање 2 године искуства на руководећим пословима, 
 • Да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци, 
 • Познавање рада на рачунару, 
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете. 

3. Уз пријаву приложити:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
 • Диплома о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 
 • Доказ о радном искуству (потврда послодавца и фотокопија радне књижице), 
 • Доказ о радном искуству на руководећим пословима (одлуке о именовању), 
 • Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, 
 • Оверену фотокопију личне карте (извод из читача), 
 • Биографију са контакт подацима, 
 • Предлог програма рада и развоја туризма општине Косјерић као саставни део конкурсне документације. 

4. Рок за пријаву:

10 дана од дана објављивања конкурса на адресу Туристичке организације општине Косјерић, Карађорђева 66. 31260 Косјерић, са назнаком „Конкурс за избор директора". 

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 7/2020
  (14.10.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo