Недеља, 25.07.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид у ПДР постројење за дробљење, КО Мрчићи, у општини Косјерић

Петак, 23. јул 2021. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.32/2019),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације
постројења за дробљење, КО Мрчићи у општини Косјерић

Рани јавни увид трајаће 15 дана, и то почев од 26.07.2021. године закључно са 09.08.2021. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 09.08.2021. године.

По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално – стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе општине Косјерић

Документацију у вези раној јавног увида можете преузети ОВДЕ.

Рани јавни увид у ПДР за површински коп "Велики Башинац", у општини Косјерић

Петак, 23. јул 2021. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019),

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације
за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско – техничког камена
„Велики Башинац“ у општини Косјерић

Рани јавни увид трајаће 15 дана и то почев од 26.07.2021. године, закључно са 09.08.2021. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 09.08.2021. године.

По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално – стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе општине Косјерић

Документацију у вези раној јавног увида можете преузети ОВДЕ

Оглас о расписивању јавног надметања-лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности-грађевинског земљишта и објекат воденице

Четвртак, 22. јул 2021. 

На основу Одлуке Општинског већа број 464-6/2021 од 19.07.2021. године а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15) и члана 10. и 11. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/12), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Косјерић и Комисија за отуђење непокретности из јавне својине Општине, објављује:

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ- ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТ ВОДЕНИЦЕ

1. Општина Косјерић, оглашава продају јавним надметањем – лицитацијом:

  • грађевинско земљиште означено као катастарска парцела број 605 у површини од 0.61,20 ха Лист непокретности број 1603; кат.пар.бр. 606 у површини од 0.08,20 ха; кат.пар.бр. 607 у површини од 0.03,37 ха и кат.пар.бр. 608 у површини од 0.05,79 ха све у к.о. варош Косјерић, ближе описане у Листу непокретности број: 860 КО варош Косјерић, укупне површине 0.78,56 ха.
  • објекат-воденица површине 69м2, постојећи на кат.пар.бр.608 КО варош Косјерић.

Према Измени и допуни Плана генералне регулације града Косјерића („Службени лист општине Косјерић“ број 10/2020 од 24.12.2020. год.) ова локација припада централној зони, а по намени је предвиђена за туризам и угоститељство. Према карти спровођења из Плана локација је означена као "туристички коплекс 2" и представља једну целину.

2. Све непокретности продају се истом купцу.

3. Почетна цена непокретности које су предмет продаје износи 58.490 еура и обухвата:

  • вредност грађевинског земљишта 550 еура/ар, што за површину од 0.78.56 ха износи 43.208 еура.

 

Опширније

Оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила

Уторак, 20. јул 2021.

На основу члана 33. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/105, 104/2016 (др.закон), 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020) и Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине оштине Косјерић покретних ствари - два моторна теренска возила бр. 410-1/2021 од 19.07.2021. године, Комисија за споровођење поступка за отуђење из јавне својине покретних ствари – два моторна теренска возила објављује: 

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације следећих моторних теренских возила:

  • ЛАДА НИВА 1,7 4x4, регистарске ознаке UE 066-FB, година производње 2009, број шасије XTA21214091931559, број мотора 212149291775, запремина мотора 1690, снага мотора 59.5, број осовина 2, маса 1165, погонско гориво – бензин/тнг, број места за седење 4, боја бела, по почетној цени од 201.151,00 динара.
  • Друго теренско возило марке ЛАДА НИВА 1,7 4x4, регистарске ознаке UE 066-FC, година производње 2009, број шасије XTA21214091935491, број мотора 212149297700, запремина мотора 1690, снага мотора 59.5, број осовина 2, маса 1130, погонско горива – бензин гас, број места за седење 4, боја: 6D зелена тамна, по почетној цени од 233.260,00 динара.

Возила се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

2. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 10% од почетне цене возила које је предмет лицитације: за возило регистарске ознаке UE 0066-FB – 20.151,00 динара а за возило регистрационе ознаке UE 066-FC – 23.326,00 динара. Уплату депозита извршити на рачун Буџета бр. 840-812151843-08, модел 97, позив на број 51-048, Буџет општине Косјерић, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију – продаја моторног теренског возила.

Опширније

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2022. годину

Четвртак, 01. јул 2021.

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Косјерић
Општинска управа Косјерић
Одељење за привреду,
локално економски развој,
финансије и буџет
Број: 320-85/2021
Датум: 01.07.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/21 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године.

Потребна документација:

Опширније

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2022. годину

Четвртак, 01. јул 2021. 

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Косјерић
Општинска управа Косјерић
Одељење за привреду,
локално економски развој,
финансије и буџет
Број: 320- 84/2021
Датум: 01.07.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
  • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Косјерић за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

Опширније

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2021. години

Петак, 12. фебруар 2021. 
Ажурирано: 25. маја 2021. године

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2021. години

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ
Предлог за расподелу средстава можете преузети ОВДЕ

Решење о именовању комисије можете преузети ОВДЕ

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац буџета можете преузети ОВДЕ.

*Конкурс је објављен у недељнику "Вести" од 12. фебруара 2021. године.

Оглас за отуђење путничког моторног возила из јавне својине општине Косјерић

Четвртак, 08. април 2021. 

На основу члана 33. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка отуђења из јавне својине општине Косјерић покретних ствари - два моторна теренска возила у својини општине бр. 410-1/2021 од 10.02.2021. године, Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Косјерић, расписује:

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прикупљањем писмених понуда, за отуђење покретних ствари - два путничка теренска возила у јавној својини општине:

- марка возила – VAZ, БОЈА ВОЗИЛА- 6D ЗЕЛЕНА ТАМНА
- модел LADA NIVA 1,7 I 4X4, година производње 2009.
- број шасије XTA21214091935491, број мотора 212149297700
- запремина мотора 1690, регистарске ознаке UE 066 – FC.

Возило се отуђује по почетној цени од 233.260,00 динара. Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене возила. Износ од 23.326,00 динара, уплатити на рачун број 840-812151843-08 Буџет општине Косјерић, позив на број: 51-048.

- марка возила – LADA, БОЈА - 0 М БЕЛА
- модел LADA NIVA 1,7 I 4X4, година производње 2009.
- број шасије XTA21214091931559, број мотора 212149291775
- запремина мотора 1690, регистарске ознаке UE 066 – FB, прикупљањем писмених понуда

Возило се отуђује по почетној цени од 201.151,00 динара. Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене возила. Износ од 20.151,00 динара уплатити на рачун број 840-812151843-08 Буџет општине Косјерић, позив на број: 51-048.

Поступак отварања писаних понуда ће спровести Комисија одређена решењем бр. 410-1/2021 од 10.02.2021. године.

Путничко моторно возило из става 1 и 2 огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђен износ за отуђење возила. 

Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писаних понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену путничког возила.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Пријава правног лица мора да садржи:
назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. 

Правно лице уз понуду и уплаћен депозит прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи: понуду која садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, уплаћен депозит а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже очитану личну карту.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Косјерић, Олге Грбић 10 Косјерић 31260
Комисија за спровођење поступка отуђења путничког теренског возила
Подаци о возилу - марка возила за које се упућује понуда са назнаком "Не отварати"

На задњој страни:

2. име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које буду стигле на писарницу општинске управе до 10 сати, дана 10. маја 2021. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 11. маја 2021.г. године у 12 часова у згради Општине, приземље, соба бр. 3.

Заинтересовани понуђачи могу погледати путничко возило сваким радним даном до истека рока за подношење пријава од 10 до 14 часова, уз претходно заказивање на број телефона 060/82-56-362.

Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине и интернет страници Општине Косјерић и локалној радио станици 106.

Број: 410-1/2021
У Косјерићу, дана 08.04.2021. године

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије

Четвртак, 01. април 2021. 

grb srbije

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланова 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. 


Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.


Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180

Документацију нацрта Просторног плана Републике Србије 2021-2035 можете преузети путем WeTrasfer-a ОВДЕ

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић

Петак, 26. фебруар 2021.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 21 . Одлуке о јавним расправама ("Службени лист општине Косјерић", број 6/2020) и Одлуке Општинског већа број 350-4/2020 од 25.02.2021. године

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић

Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић. 
Јавна расправа ће се одржати дана 18.03.2021. године у сали број 3 у приземљу, зграде општине Косјерић, са почетком у 08,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 02.03.2021. године, на писарници Општинске управе, до почетка одржавања јавне расправе.
По спроведеној јавној расправи Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове размотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп -  експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић. 

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ.

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 13/2021
  (19.07.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo