Среда, 20.01.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за финансирање програма Удружења грађана за 2020. годину

Среда, 25. новембар 2020. 
Ажурирано: 24. децембар 2020. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018 ), члана 66. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“, број 3/2019 ), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“ 30/2019), Одлуке о финансирању програма рада удружења грађана усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине Косјерић број 400-36/2018 и Правилника о саставу, броју чланова и раду конкурсне Комисије за расподелу средстава удружењима грађана број 401-3/2018 од 12.07.2018. године, Председник Општине Косјерић расписује:

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2020. годину

Под удружењем, у смислу овог Јавног конкурса подразумева се добровољна и невладина недобитна организција заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом (у даљем тексту: Удружење).

Средства намењена Удружењима грађана у 2020. години могу се доделити за финансирање програма из следећих области:

tabela 1 nvo 2020

Конкурс се расписује за финансирање програма из области социјалне заштите, културе, омладинске политике, и осталих области деловања Удружења грађана са територије општине Косјерић у складу са Одлукom о финансирању програма рада удружења грађана (број 400-36/2018 од 14. јуна 2018. године) у 2020. години.

Конкурс се расписује на укупан износ од 2.000.000,00 динара. Према Одлуци о буџету општине Косјерић за 2020. годину ("Службени лист општине Косјерић" 30/2019 ), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 11 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-П1 Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 070, позиција 63, екон.класификација 481 – дотације удружењима грађана, планирана су средства у износу 500.000,00 динара и у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 – Развој културе, функција 820, пројекат 0602-П2 Конкурси за удружења, позиција 74, екон. класификација 481 – дотације удружењима грађана планирана су средства у износу 1.500.000,00 динара.


Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији Општине Косјерић чија се делатност претежно заснива на активностима које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, здравља грађана, афирмисања људских и мањинских права, програма за образовање, програма за омладину, програма за стара лица, афирмисања демократизације локалне средине, развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној активности, очувања културне баштине, неговања историјских тековина, волонтеризма, заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида, заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности, активности пензионерских организација, неформалног образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Косјерић и афирмацији грађанског активизма.

Удружења могу поднети максимално два програма из исте или различите области.

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ
Образложење можете преузети ОВДЕ

Листу вредновања можете преузети ОВДЕ
Листу оцењивања можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Опширније

Конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за 2020. годину

Среда, 25. новембар 2020. 
Ажурирано: 16. децембар 2020. 

На основу одлуке Председника Општине Косјерић број 400-138/2020 од дана 25.11.2020. године, члана 6. и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић ("Службени лист општина Косјерић" број 12/16 од 13. децембра 2016. године) и члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 03/19), Председник општине Косјерић расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2020. ГОДИНИ

1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу или обнову црквених и верских објеката, за инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и за адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката у 2020. години.

2. Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 30/19), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 – Развој културе, функција 820, пројекат 0602-П2, позиција 74, екон. класификација 481 – дотације верским заједницама планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

3. Право на доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката цркава и традиционалих верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Косјерић имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице.

4. Основни услови за доделу средстава су:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Косјерић,
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,
 • да се програм реализује на територији општине Косјерић

5. Критеријуми за доделу средстава су:

 • број верника;
 • да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;
 • стање у ком се налази објекат;
 • суфинансирање пројеката из других извора;
 • усмереност ка што већем броју корисника;
 • унапређење стања у ком се налази објекат;
 • реалан финансијски план за предложени пројекат;
 • да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији општине Косјерић.

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ

Опширније

Јавна расправа нацрта Стратегије развоја система социјалне заштите

Четвртак, 12. новембар 2020.
Ажурирано: 04. децембар 2020. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Косјерић
Општинска управа
Датум: 12.11.2020. године
К о с ј е р и ћ

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општина Косјерић позива грађане да узму активно учешће у јавној расправи у оквиру процеса израде Стратегије развоја социјалне заштите oпштине Косјерић 2021 –2025. 

Нацрт текста Стратегије развоја социјалне заштите oпштине Косјерић 2021 – 2025 можете погледати на званичној интернет страници Општине Косјерић (испод текста). 

Молимо све заинтересоване грађане да узму учешће у изради Стратегије и дају своје примедбе, предлоге и сугестије за измене и допуне. 

Јавни расправа ће се одржати дана 04.12.2020. године у сали број 3 у приземљу општине Косјерић, а примедбе, предлози и сугестије у писаној форми могу се достављати од 12.11.2020. године на писарници Општинске управе у приземњу до почетка одржавања јавне расправе. 

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ

Извештај са Јавне расправе можете преузети ОВДЕ

Одлуку о покретању поступка јавне расправе нацрта Стратегије развоја система социјалне заштите можете преузети ОВДЕ
Нацрт Стратегије развоја система социјалне заштите можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за учешће на лицитацији - станови, новембар 2020.

Петак, 04. децембар 2020. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

1.ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана – двособан, означена као стан број 17, површине П = 55 m2,
II. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 m2

Стамбене јединице се отуђују у својину по систему „КЉУЧ У РУКЕ“, што подразумева:

 • Сви зидови и плафони малтерисани, а потом обојени полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама. Зидови купатила и кухиња обложени зидним керамичким плочицама прве класе у лепку преко малтера. У купатилима плочице постављене 2,00 m1 а у кухињама до 1,50 m1 до коте готовог пода.
 • Подови у собама и предсобљима урађени од храстовог паркета прве класе положеног у лепку преко цементне кошуљице.
 • Подови у купатилима, оставама, кухињи и на лођама урађени од подних керамичких плочица постављених у лепку преко цементне кошуљице.
 • Сва унутрашња врата класична дупло шперована у штоку од квалитетне чамове грађе у свему према шеми столарије финално обојена два пута масном бојом са лакирањем. У парапетима прозора уграђене клупице од квалитетног чамовог дрвета и финално обрађене два пута полиуретан бојом по избору пројектанта.
 • У објекту инсталације водовода и канализације и инсталације јаке и слабе струје.
 • Инсталације у становима подразумевају електро инсталације са опремом за на зид, без светиљки на зидовима и плафонима,
 • Инсталације водовода и канализације у становима су са санитарном опремом и са батеријама и славинама за топлу и хладну воду.
 • Инсталације централног грејања са подстаницом.
 • Партерно уређење плаца око зграде.

2. ОПШТИ УСЛОВИ

2.1. Почетна цена стамбених јединица - станова на лицитацији је :

 • 550 ЕВРА по m2 стамбеног простора за: приземље, први, други и трећи спрат.
 • 450 ЕВРА по m2 стамбеног простора за поткровље зграде.

2.2. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица. Пријава садржи:

 • ознаку стамбене јединице на коју се понуда односи;
 • име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, матични број и ПИБ (Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица);
 • оверено пуномоћје, oверено у суду или код нотара, којим се представник правног или физичког лица овлашћује да учествује у надметању у име правог односно физичког лица;
 • оверену изјаву физичког лица односно овлашћеног лица у правном лицу о прихватању свих услова из јавног огласа;
 • оверену изјаву физичког лица односно овлашћеног лица у правном лицу о прихватању почетне цене из става 2.1.
 • доказ о уплати гарантног износа уплаћен на рачун Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048, у износу од 300 евра за једну стамбену јединицу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита (сваки учесник може да поднесе пријаву на основу овако уплаћеног депозита за сваку стамбену јединицу, односно за више стамбених јединица), и
 • број рачуна за враћање депозита.

2.3. Пријаве за куповину стамбених јединица – станова на оглас за јавно надметање, доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ ________________________________– НЕ ОТВАРАЈ, (навести непокретност за коју се лицитира) а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив за правна лица.

Опширније

Јавна расправа нацрта Буџета општине Косјерић за 2021. годину

Четвртак, 12. новембар 2020. 
Ажурирано: 03. децембар 2020. 

На основу члана 26. Одлуке о јавним расправама ("Службени лист општине Косјерић", бр. 6/2020), Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној 12. новембра 2020. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 1. Јавна расправа се спроводи о Нацрту буџета општине Косјерић за 2021. годину. 
 2. Јавна расправа ће се одржати дана 03.12.2020. године у сали број З у приземљу општине Косјерић, са почетком у 08,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 12.11.2020. године, на писарници Општинске управе у приземљу до почетка одржавања јавне расправе. 
 3. Јавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту буџета општине Косјерић за 2021. годину и то: 
  Истицањем Нацрта буџета општине Косјерић за 2021. годину на сајту и огласној табли општине Косјерић. 
 4. Општинско веће утврђује јавни позив грађанима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи који је саставни део овог Нацрта. Јавни позив се објављује на сајту општине Косјерић.
 5. За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет Општинске управе општине Косјерић.
 6. По спроведеној јавној расправи Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет ће размотрити предлоге, примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи која се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом буџета општине Косјерић за 2021. годину.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 400-131 од 12. новембра 2020. године

Председник Општинског већа, 
Жарко Ђокић

Извештај са Јавне расправе можете преузети ОВДЕ

Нацрт Буџета општине Косјерић за 2021. годину можете преузети ОВДЕ
Нацрт Плана и програма Одељења за урбанизам... можете преузети ОВДЕ

Излагање на поновљен јавни увид дела измене и допуне Плана генералне регулације града Косјерића

Четвртак, 26. новембар 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлу- ка УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон и 9/2020) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласникРС“, бр. 32/2019)

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕН ЈАВНИ УВИД ДЕЛА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА КОСЈЕРИЋА

Јавни увид трајаће 15 дана, и то почев од 26.11.2020. године закључно са 11.12.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радногдана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 11.12.2020. године.

Јавна седница комисије за планове одржаће се 14. децембра 2020. године, са почетком у 12 часова, у биоскопској сали Народне библиотеке у Косјерићу.

По завршеном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Документацију у вези јавног увида можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за јавно надметање за давање у закуп отвореног олимпијског базена са пратећим садржајем и опремом у кругу базена

Понедељак, 23. новембар 2020. 

На основу Одлуке Општинског већа Општине Косјерић број 464-9/2020 од 12. новембра 2020. године, Комисија за спровођење поступка јавног надмтања расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОТВОРЕНОГ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И ОПРЕМОМ У КРУГУ БАЗЕНА

Непокретност која је предмет закупа издаје се у закуп за делатност базена и у друге сврхе се не може користити без сагласности Закуподавца. 

НАЗИВ ЗАКУПОДАВЦА:

Општина Косјерић. 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА:

Предмет закупа је Отворени олимпијски базен постојећи на кат. пар. бр. 664/1 КО Варош Косјерић уписана у Лист непокретности бр. 860, површине 1.10.23 ha са претећим садржајима (рестораном, тобоган, објекат у коме се налази санитарни чвор и кабине за пресвлачење, машинским постројењем у виђеном исправном стању) и опремом (84 лежаљке и 20 сунцобрана). 

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Отворени олимпијски базен са претећим садржајем и опремом у Косјерићу даје се у закуп у виђеном стању
Право учешћа у поступку јавног надметања имају ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ.

 • Право учешћа у поступку немају лица која на дан подношења пријаве у пословним књигама имају евидентирано било какво доспело, а неизмирено дуговање и чији оснивачи, чланови друштва, заступници и прокуристи, који су као такви уписани у одговарајући регистар правних лица, имају евидентирано било какво доспело а неизмирено дуговање, што се доказује овереном изјавом понуђача. Изјава може бити оверена од стране нотара, суда или општинске управе.
 • Уговор о закупу закључује се на одређено време од 8 година. 
 • Излицитирана цена закупа се плаћа до 15. септембра за текућу годину. 
 • Утрошена електрична енергија за објекат који је предмет закупа за месеце јун, јул и август, плаћа Општина Косјерић у износу од 50%, а будући закупац у износу од 50%, према рачунима надлежног јавног предузећа. 
 • Цена воде је 24,20 динара/м³ са урачунатим ПДВ-ом.
 • Цена улазнице за базен не може бити, за целодневни боравак на безену, већа од 2 еура за одрасле и 1 еуро за децу.
 • Минимално радно време базена је од 09,00 часова до 20,00 часова у периоду сезоне купања која траје од 01.06.-01.09. 
 • Непокретност која је предмет закупа не може се издавати у подзакуп.
 • Висина депозита је 600.000,00 динара.
Опширније

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Косјерић

Среда, 18. новембар 2020. 

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон) и члана 12. став 2.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 95/2016), начелник Општинске управе општине Косјерић оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I У радни однос прима се приправник

Опис послова и трајање радног односа:
Приправник се прима у радни однос на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање државног стручног испита, за послове комуналног и грађевинског инспектора.

II Својство приправника може стећи лице које није било у радном односу, односно на раду ван радног односа, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања.
Време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи.

III Приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа. Приправнику који је не положи државни испит, престаје радни однос.
Када положи државни стручни испит, приправник у радном односу на одређено време може да настави рад на неодређено време сагласно Кадровском плану.

IV Место рада: Општина Косјерић, Општинска управа, ул.Олге Грбић 10.

V Општи услови за конкурс: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да се не води истрага, није подигнута оптужница и не води кривични поступак ни за које кривично дело и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

VI Посебни услови
Посебни услови за кандидата су:
- Стручна спрема: високо образовање стечено из грађевинске области, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Опширније

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство

Среда, 18. новембар 2020. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2020. годину ("Службени лист општине Косјерић", број 5/20), и Одлуке Председника општине Косјерић број 320-16/2020 од 18.11.2020. године, Председник општине Косјерић расписује: 

КОНКУРС
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Право на бесповратна подстицајна средства имају физичка лица - носиоци регистрованих пољопривреднних газдинства у активном статусу са пребивалиште, на територији општине Косјерић. 
 • Да су регистровали пчелињак и пчелиња друштва у Централној бази података о обележавању животиња и да поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 5-500 кошница пчела. 
 • Да су у потпуности реализовали инвестиције за које подносе захтев у периоду од 01.01.2020. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје. 
 • Регистрована пољопривредна газдинства могу конкурисати за подстицај без обзира на број купљене опреме, али под условом да укупна вредност опреме не прелази 100.000 динара без припадајућег ПДВ-а, као и за скупљу опрему, али максимални износ субвенције не може прећи 50.000 динара по кориснику. 
 • Минимална вредност инвестиције за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје по кориснику је 20.000 динара без ПДВ-а. 
 • Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2020. годину за ову намену су 800.000 динара. 
 • Одобравање захтева и исплата подстицаја вршиће се по редоследу подношења захтева до утрошка планираних средстава. 
 • Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број куљене опреме за коју подноси захтев. 
 • Општина Косјерић ће субвенционисати купљену опрему у пчеларству у висини од 50 % од цене без ПДВ-а, све до момента утрошка опредељених средстава. 
 • Захтев за подстицај подноси се на прописаном обрасцу који се може добити у општинској управи Косјерић, канцеларија број 5. 
 • Захтев за субвенцију са пратећом документацијом подноси се преко писарнице општинске управе. 
 • Достављени захтеви биће административно проверени у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости од стране Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет. 
Опширније

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2020. години

Среда, 18. новембар 2020. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2020. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр. 5/20) и Одлуке Председника општине Косјерић број 320-16/2020 од 18.11.2020. године, Председник општине Косјерић расписује:

КОНКУРС
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА
КРАВА И КРМАЧА У 2020. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Право на регресирање вештачког осемењавања имају физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији општине Косјерић. 
 • Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства. 
 • Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача. 
 • Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи. 
 • Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2020. годину за ове намене су 2.000.000 динара.  
 • Одобравање захтева и исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава. 
 • Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев. 
  Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 28.12.2019. до 25.12.2020. године. 
 • Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду општинске управе Косјерић. 

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Опширније

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2021
  (15.01.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo