Naslovna
Набавка антивирус програма PDF Štampa El. pošta
sreda, 28 septembar 2016 12:24

            

Среда, 28. септембар 2016.

НАБАВКА АНТИВИРУС ПРОГРАМА                                                                                                                                                         

Набавка антивирусног програмског пакета
Набавка број 2.2.21/2016
Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама
  
Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњености услова  
Техничка спецификација  
Образац понуде  
  


 
Јавни позив - станови (октобар 2016) PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 12 septembar 2016 11:57

             

Понедељак, 12. септембар 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА СТАНОВЕ У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ КОД ЦРКВЕ                                                                       

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини ( "Службени гласник РС“, број 72/11), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА – СТАНОВА  У СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУКОД ЦРКВЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1233 УПИСАНОЈ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1869 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ, УЛИЦА СВЕТОСАВСКА ББ 
 
Opširnije...
 
1.2.12/2016 Набавка услуге стручног надзора - грејање у старој згради основне школе PDF Štampa El. pošta
petak, 02 septembar 2016 14:05

           

Петак, 02. септембар 2016.

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД МАШИНСКИМ РАДОВИМА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРЕЈАЊУ НА СТАРОЈ ЗГРАДИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИТО ИГУМАНОВИЋ" У КОСЈЕРИЋУ 

Набавка  услуга стручног надзора над машинским радовима на централном грејању у старој згради основне школе OШ „Мито Игумановић“ у Косјерићу
71521000 – Услуге надзора на градилишту
Број набавке 1.1.12/2016
Набавка мале вредности
  
Позив за подношење понуда   
Конкурсна документација 
  


 
Оглас - отуђење покретних ствари из јавне својине Општине Косјерић PDF Štampa El. pošta
petak, 02 septembar 2016 12:12

             

Петак, 2. септембар 2016.

ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА                                                                                                        

На основу тачке 2. Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка за отуђење из јавне својине општине Косјерић покретних ствари - коришћених моторних возила, бр.404-53/2016 од 29. августа 2016. године, Комисија за отуђење из јавне својине покретних ствари - коришћених моторних возила, објављује: 

ОГЛАС

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавне лицитације следећих путничких возила: 

 Марка и тип возилаГодина производњеБрој шасијеПОЧЕТНА ЦЕНА
 1. Renault Megane Sedan Expresion 1.5 DCI 2009VF1LMSFB541929169 2000 EUR
2.Dacia Sandero Base 1.42011UU1BSD4EP4476993 1700 EUR 
3.Zastava Koral IN 1.12006VX1145A0001102774 200 EUR
4.Zastava Koral IN 1.12008VX1145A0001115504 300 EUR

Возила се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију. 

2. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у висини од 10 % од почетне цене возила који лицитирају. Уплату депозита извршити на рачун број 840-812151843-08 позив на број  51-048 Буџет општине Косјерић, са назнаком уплата депозита за јавну лицитацију. Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један) дан пре дана за када је заказана лицитација. Уплата депозита и цене возила плаћа се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. 

3. Датум, време и место одржавања јавне лицитације је 19.09.2016. године, у 12 часова у сали број 5 (приземље зграде Општине Косјерић). 

4. Понуда физичких лица треба да садржи: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте и број телефона.Понуда правних лица треба да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона и име и презиме особе за контакт. 

5. Возила која су предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену (за свако возило појединачно). 

6. Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији признаницу о уплати депозита. 

7. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун Општине Косјерић, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који буде закључен по окнчаној ситуацији. У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, тј. у плаћени депозит се не враћа.Осталим понуђачима уплаћени депозит се враћа у року од 5 (пет) дана  на исти начин на који је уплаћен. 

8. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену у року од 5 (пет) дана од дана потписивања записника о резултатима јавне лицитације. Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора. У случају да купац не исплати уговорену цену у уговореном року, сматраће се да је одустао од куповине и нема право на повраћај депозита. 

9. Детаљније информације у вези са продајом возила путем јавне лицитације могу се добити на телефон број 060/82-56-362 Милош Пауновић. 

10. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић (www.kosjeric.rs) и локалној радио станици "Радио 106". 

У Косјерићу, дана 02.09.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - КОРИШЋЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Текст јавног огласа   


 
2.1.18/2016 - Набавка рачунарске опреме PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 22 avgust 2016 10:37

            

Понедељак, 22. август 2016.

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                               

Набавка рачунарске опреме

Набавка број 2.1.18/2016

Позив за подношење понуда  
Образац изјаве о испуњености услова  
Образац понуде 
Образац за заменску компоненту/уређај  
Спецификација - монитори/рачунари 
Спецификација - штампачи 
Уговор о набавци рачунарске опреме  
Одлука о додели уговора  


 
Оглас - давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта PDF Štampa El. pošta
petak, 19 avgust 2016 10:15

             

Петак, 19. август 2016.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Косјерић“  број 3/16 председник општине Косјерић је дана 19.08.2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ  КОСЈЕРИЋ

и расписује
 
ОДЛУКУ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

 
Текст огласа   
  


 
Процена тренутне вредности возила возног парка Општинске управе PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 11 avgust 2016 11:38

            

Четвртак, 11. август 2016.

ПРОЦЕНА ВОЗИЛА У ВОЗНОМ ПАРКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ                                                                                                                                       

На основу стручне процене овлашћеног проценитеља, у табели која следи дата је тренутна вредност возила која чине возни парк Општинске управе општине Косјерић на дан 11.08.2016. године: 

Р.б.Марка и типРегистарска ознакаГодина производњеПређена километражаПроцењена вредност [eur]
1.Renault Megane Epresion 1.5 DCIUE 001 - VĐ2009167.3972.000
2.Dacia Sandero Base 1.4UE 006 - VO201147.500 1.700
3.Zastava Koral IN 1.1 EkonomikUE 030 - SJ200859.600

300

4.Zastava Koral IN 1.1UE 019 - JŽ200698.027200
      


 
Конкурс за финансирање пројеката удружења - расподела средстава PDF Štampa El. pošta
sreda, 10 avgust 2016 10:37

             

Среда, 10. август 2016.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2016. годину                     

На основу члана 44 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/2014), члана 57 Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", бр. 9/08), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2016. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр. 5/16) и члана 9 Правилникао раду Комисије за расподелу средстава удружењима грађана општине Косјерић за 2016. годину, Председник општине Косјерић за 2016. годину, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава из Буџета општине Косјерић за финансирање пројеката удружења грађана за 2016. годину
  
Текст Решења   


 
13. Међународни уметнички камп у Косјерићу PDF Štampa El. pošta
utorak, 09 avgust 2016 05:37

             

Уторак, 9. август 2016.

13. МЕЂУНАРОДНИ УМЕТНИЧКИ КАМП У КОСЈЕРИЋУ   

   

Међународни уметнички камп у Косјерићу је увелико у току, a отворен је 30. јула по  тринаести пут након двогодишње паузе. Овогодишња тема Окултуризам је симболичног назива, због тринаестог издања, па ће учесници у својим уметничким делима обрађивати теме сујеверја, локалних обичаја, али веровања из земаља из којих долазе. У току две недеље, од 30. јула до 13. августа,  овај уметнички камп ће учесницима, грађанима Косјерића, али и осталим посетиоцима обогатити културну понуду уметничким интервенцијама и перформансима у јавним просторима у Косјерићу. 

Овога лета грађани Косјерића су угостили преко тридесет учесника који долазе из Русије, Италије, Шпаније, Немачке, Француске, Чешке,  Словачке, Аустрије, Турске, Грчке, Северне Ирске, Србије, Јапана и Венецуеле. 

Учесници су распоређени у три радионице: театар радионица, радионица мурала и графита (street art), музичка радионица. Поред страних и домаћих младих уметника, прилику да се креативно изразе имаће и деца Косјерића у дечијој радионици.

Поред уметничких радионица, учесници су грађанима Којсерића пружили прилику да уживају у укусима својих земаља, као и да науче плесове, музику и да чују приче из земаља из којих долазе на сад већ традиционалној Интернационалној вечери која се одржала 7. августа у Дому културе у Косјерићу. Важан део кампа је интеракција са грађанима те у том смислу кампери спремају још нека изненађења попут Дечијег карневала  9. августа на главној улици где ће костимима, музиком и разним играма донети карневалски дух у Косјерић.

Резултати  двонедељног креативног рада ће моћи да се виде 12. августа у Дому културе у Косјерићу од 20 h. Део програма биће представљен и Београђанима  13. августа у уметничком простору Квака 22 у Рузвелтовој 39 у Београду, такође од 20 h.

Помоћ за реализацију кампа организатору K- Town Group дали су: Министарство омладине и спорта и Млади истраживачи Србије кроз програм МЛАДИ СУ ЗАКОН, Општина Косјерић, Народна библиотека Косјерић, Основна школа Мито Игумановић, Врачар боје, КЕПО, MD Wagen и друга локална предузећа.  

За више информација о арткампу контактирати:

Наталију Симовић

тел: 064/225-62-25

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

dscf1398.jpg dscf1408.jpg dscf1722.jpg dscf1724.jpg dscf1800.jpg img_7238.jpg img_7239.jpg img_7290.jpg img_7293.jpg img_7330.jpg teatar.jpg
 
Набавка геодетских услуга - 2.2.25/2016 PDF Štampa El. pošta
petak, 05 avgust 2016 06:12

             

Петак, 05. август 2016.

НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА                                                                                                                                                           

Набавка геодетских услуга 
Набавка број 2.2.25/2016
Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама  
  
Позив за подношење понуда 
Образац изјаве о испуњавању услова
Образац понуде 
Спецификација геодетских услуга са структуром цене 
Модел уговора 
  
  


 
Турнир у малом фудбалу "Косјерић 2016" PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 04 avgust 2016 12:46

             

Четвртак, 04. август 2016.

ВЕЛИКИ ЛЕТЊИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ "КОСЈЕРИЋ 2016"                                                                                                      

Билтен број 1            Билтен број 2            Билтен број 3 
Билтен број 4  Билтен број 5  Билтен број 6 
Билтен број 7  Билтен број 8  Билтен број 9 
Билтен број 10  Билтен број 11    


 
Набавка услуге израде елабората о условима израде плана проширења градског гробља PDF Štampa El. pošta
utorak, 02 avgust 2016 10:12

           

Уторак, 2. август 2016.

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О УСЛОВИМА ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРОШИРЕЊА ГРАДСКОГ ГРОБЉА    

Набавка услуга израде елабората о инжењерскогеолошким и хидрогеолошким условима израде плана проширења гробља у Косјерићу 

Набавка број 12.2.24/2016
 
Позив за подношење понуда   
Образац изјаве о испуњености услова  
Образац понуде  
Програм истраживања  
Модел уговора  
  
   


 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 85
  
 
 

 

Нови број - 08/2016

  

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
 
 

kursna

  


  

Broj trenutnih posetilaca

Imamo 27 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 1632789
User:  Pass:        Izgubljen password? Username?